Profesor uczelni

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:

a)      stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych; udokumentowany dorobek naukowy z dyscypliny nauki o kulturze i religii (jako dominującej, tzn. przypisywany do w/w dyscypliny na poziomie nie niższym niż 75%), uwzględniający refleksję nad instytucjonalnymi formami zarządzania kulturą, prowadzoną w ujęciu współczesnym oraz w perspektywie historycznej, w relacji z szerzej zakrojonymi rozważaniami na temat kultury współczesnej i dawnej, właściwych jej  nurtów, cech dystynktywnych, dynamiki przemian, wyróżniających ją zjawisk itp.

b)      udokumentowany dorobek dydaktyczny, wskazujący między innymi na doświadczenie w prowadzeniu zajęć dotyczących zarządzania kulturą (np. przedsiębiorczość w kulturze, kompetencje lidera i menedżera, kompetencje miękkie w zarządzaniu, dyplomacja kulturalna, media jako środek budowania wizerunku), seminariów dyplomowych i wykładów, a także udokumentowany dorobek organizacyjny (w strukturze uczelni).

c)      wymagania dodatkowe:

– dyspozycyjność i gotowość do podjęcia obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych w Warszawie. Dodatkowym atutem będzie udział w grantach lub projektach/stypendiach naukowych;

– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, w tym umożliwiającym prezentowanie wystąpień publicznych (np. na konferencjach międzynarodowych) oraz prowadzenie zajęć;

– współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę uksw.edu.pl.