profesor uczelni

WMP.SNŚ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: INSTYTUT INFORMATYKI, WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

STANOWISKO: BADAWCZO-DYDAKTYCZNE, PROFESOR UCZELNI

DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja

specjalność: modelowanie formalne, teoria języków programowania, inżynieria oprogramowania.

DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.01.2022; 14.02.2022 r.

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: www www.wmp.edu.pl, www.uksw.edu.pl, http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) preferowane obszary badawcze w zakresie informatyki to matematyczne podstawy informatyki, semantyki języków programowania, teoria kompilacji.

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA  2 lata

I. Warunki konkursu:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:

– co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie informatyki lub stopień naukowy doktora w zakresie informatyki,

– udokumentowany dorobek naukowy z zakresu informatyki teoretycznej i/lub technicznej.

– udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny, w tym doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej.

II. Wymagane dokumenty:

 1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni z uzasadnieniem.

Na podaniu należy złożyć oświadczenie:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”

2) życiorys/CV/;

3) odpis pisma o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia naukowego doktora;

4) wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego – w tym lista publikacji z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych oraz osiągnięciach w kształceniu studentów;

5) listę wypromowanych magistrów i doktorów z ostatnich 5-ciu lat;

6) informacja o dorobku organizacyjnym;

7) oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy;

8) oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami);

9) oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 4/2020);

10) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.

IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

V. Dokumenty należy składać : w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, ul. Wóycickiego1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21,  p.113 w terminie do 14.02.2022 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał/a profilowaniu.