Profesor uczelni

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza KONKURS na stanowisko profesor uczelni w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

 

Miasto: Warszawa

 

Stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

 

Link do strony: https://swsw.edu.pl/bip/index.php

 

Słowa kluczowe: zadania organów państwa w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo publiczne, ochrona i obrona jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, badania naukowe, prace rozwojowe

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.       Projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, także w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką SWWS.

2.       Projektowanie i realizowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych zgodnych ze specyfiką zadań SWWS.

3.       Opracowywanie projektów dotyczących funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa publicznego, a także miejsca i roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz ochrony i obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

4.       Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS, w tym:

a.       publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;

b.       publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych w ramach popularyzacji wiedzy;

c.       aktywne reprezentowanie SWWS na konferencjach naukowych;

d.       udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań SWWS;

e.       podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju naukowego i rozwijania kwalifikacji dydaktycznych.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1.       posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny w zakresie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, a w sposób szczególny bezpieczeństwa publicznego uwzględniający funkcjonowanie służb oraz podmiotów bezpieczeństwa (posiadanie publikacji w renomowanych czasopismach i wydawnictwach);

2.       doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowo-badawczymi podejmującymi problematykę bezpieczeństwa państwa;

3.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.       niekaralność za przestępstwo umyślne.

 

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1.       posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie, zwłaszcza jeśli tematyka prac jest zgodna ze specyfiką zadań SWWS;

2.       będące autorami publikacji naukowych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach, w których podjęto rozważania dotyczące miejsca i roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego, a także funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem stanów nadzwyczajnych oraz wymiaru bezpieczeństwa pozamilitarnego;

3.       deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;

4.       dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych, pracy dydaktycznej i wdrożeń projektów społecznych;

5.       posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych,

6.       posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych.

 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną;

3.       curriculum vitae;

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);

8.       oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy.

9.       oświadczenie  o niekaralności

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900–1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej sekretariat@swws.edu.pl w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS w Warszawie). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta pracy – profesor uczelni – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22-602-44-35.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do pięciu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Załączniki