profesor uczelni

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

 1. posiadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub stopnia równoważnego ze stopniem doktora nauk prawnych nadawanym w Polsce;
 2. specjalizacji w zakresie prawa rynku finansowego;
 3. posiadania dorobku naukowego i dydaktycznego z zakresu prawa rynku finansowego;
 4. posiadania doświadczenia praktycznego w podmiotach nadzorujących funkcjonowanie rynku finansowego lub w instytucjach finansowych będzie dodatkowym atutem;
 5. możliwości pełnienia funkcji promotora lub recenzenta w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne będzie dodatkowym atutem;
 6. znajomości języka angielskiego oraz innego języka obcego, w stopniu umożliwiającym wymianę naukową i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:

 1. prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej oraz włączenia się w prace naukowe Wydziału Administracji i Nauk Społecznych;
 2. złożenia do publikacji, w pierwszym roku zatrudnienia, artykułu w czasopiśmie naukowym, które według aktualnego ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych jest przypisane do dyscypliny nauki prawne i ma przypisaną wartość punktową co najmniej 100 pkt, lub monografii, a w kolejnych latach zatrudnienia wykazanie osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne w Politechnice Warszawskiej artykułów w czasopismach naukowych lub monografii (łącznie w liczbie 4) o średniej wartości punktowej co najmniej 100 pkt w okresie 4 lat;
 3. pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne;
 4. prowadzenia zajęć dydaktycznych na rzecz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na kierunku Administracja i Politechniki Warszawskiej, a także gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim (innym języku obcym);
 5. aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.

Wymienione dokumenty należy składać w  Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.