Profesor uczelni

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

STANOWISKO: Profesor uczelni; DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

POSITION:  professor; ACADEMIC DISCIPLINE: history

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Od kandydata oczekuje się gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie historii XIX wieku Polski i Powszechnej, źródłoznawstwa a także archiwistyki oraz  badań nad dziejami imperium rosyjskiego w tym Królestwa Polskiego.

 

Oczekuje się ponadto pełnej dyspozycyjności w realizacji zadań organizacyjnych zleconych przez przełożonych w ramach funkcjonowania Wydziału Nauk Historycznych, a także gotowości do stałego podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach lub kursach (w szczególności tych organizowanych przez UKSW).

 

DESCRIPTION (subject, exceptations, comments):

 

The candidate is expected to be prepared to teach history of the 19th century Poland and the general history, source studies as well as archivistics and research on the history of the Russian Empire, including the Kingdom of Poland.

 

In addition, full availability in the implementation of organizational tasks commissioned by superiors as part of the functioning of the Faculty of Historical Sciences is expected, as well as readiness to constantly improve competences by participating in training or courses (in particular those organized by UKSW).

–  udokumentowany dorobek naukowy, publikowany w językach konferencyjnych z zakresu historii XIX wieku, opublikowany w wydawnictwach i czasopismach z listy Ministra Edukacji i Nauk przypisanych do dyscypliny „Historia”

–  biegłą znajomość języka rosyjskiego,

–  znajomość języka angielskiego

–  doświadczenie dydaktyczne

–  doświadczenie w realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych

–  doświadczenie w  dziedzinie organizacji nauki i pracy w kolegiach redakcyjnych czasopism

–  biegłą znajomość języka polskiego

 

 

    Terms and requirements:

 

 

Eligible are persons who fulfill the conditions laid down in Article 113 of the Law of 20 July 2018 on Higher Education and Science (Journal of Laws, 2021, item 478)  and in the Statue of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, and hold:

 

–  academic degree: Doctor with habilitation of the humanities in history

– documented scientific achievements, published in conference languages in the field of history of the 19th century, published in publications and journals from the list of the Minister of Education and Science, assigned to the discipline „History”

– very good knowledge of the Russian language,

– knowledge of the English language,

– teaching experience,

– experience in the implementation of national and international research projects,

– experience in the field of organization of study and work in editorial boards of science journals,

–  proficient in the Polish language

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na b.dzbik@uksw.edu.pl