Profesor Uczelni

Wydział Prawa w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Obecnie przygotowuje się do uruchomienia studiów w Krakowie.

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 800 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Prawa w Warszawie ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Profesor uczelni

w‌ ‌grupie‌ ‌pracowników‌ ‌badawczo-dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

Wydział Prawa w Warszawie

Katedra Prawa Prywatnego

pensum dydaktyczne 240 godzin

Miejsce‌ ‌pracy:‌ ‌Warszawa‌ ‌

 

Zadania na stanowisku:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • publikowanie wyników badań;
 • doskonalenie warsztatu badawczego;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych; 
 • działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • organizacja procesu dydaktycznego; 
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych;
 • angażowanie się w działalność organizacyjną wydziału i uczelni;
 • rozwój współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa w Warszawie w zakresie dydaktycznym i naukowym.

 

Wymagania:

 • stopień ‌naukowy ‌doktora habilitowanego nauk prawnych;
 • zainteresowania dydaktyczne i badawcze w obszarze postępowania cywilnego;
 • znajomość prawa własności intelektualnej będzie dodatkowym atutem;
 • dorobek naukowy poświadczony publikacjami w recenzowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej: wykłady, seminaria, seminaria dyplomowe (powyżej 5 lat), w tym mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca), pełnienie roli kierownika w grancie otrzymanym ze środków zewnętrznych i/lub zagranicznych);
 • doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • doświadczenie w zakresie popularyzacji wyników badań naukowych;
 • doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (w tym wdrażania nowych programów dydaktycznych);
 • doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • gotowość ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌;
 • bardzo‌ ‌dobra ‌znajomość ‌języka‌ ‌angielskiego‌ umożliwiająca ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ ‌oraz‌ samodzielne‌ ‌pisanie‌ ‌publikacji‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌języku‌; znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo‌ ‌dobra ‌obsługa ‌komputera‌ ‌i‌ ‌gotowość ‌do‌ ‌uczenia‌ ‌się‌ ‌nowych‌ ‌aplikacji‌;
 • deklaracja ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌.

 

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ i wsparcie doradcy dydaktycznego; 
 • premie za publikacje;
 • nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ oraz swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • zniżki na kursy językowe;
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌;
 • kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ doktora‌ habilitowanego‌. ‌ 

 

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 40% oceny;
 • osiągnięcia dydaktyczne – 40% oceny;
 • osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 20 % oceny.

 

Termin składania dokumentów upływa: 30 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 31 lipca 2023 r.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od dnia 1 października 2023 r.

 

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek Komisji;
 • dr hab. Olga Piaskowska, prof. Uniwersytetu SWPS –  Członkini Komisji;
 • dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS –  Członek Komisji;
 • Angelika Szczuka – Przedstawicielka działu personalnego
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem: azajac2@swps.edu.pl.

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowiska dydaktyczne i badawczo-dydaktyczne,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

Komisja‌ ‌Konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.