profesor uczelni

Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY – NAUCZYCIEL AKADEMICKI
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

INSTYTUCJA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor uczelni

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktyczny

WYMIAR ETATU: pełny etat, czas określony

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.06.2023 r.

LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat

PLANOWANE ZATRUDNIENIE: od 1 października 2023  

 

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, w tym m.in. przygotowanie zaliczeń i egzaminów; opracowanie kart przedmiotów przydzielonych do realizacji, opracowanie pomocy dydaktycznych, prowadzenie konsultacji, również zajęć prowadzonych w trybie zdalnym;
 • publikowanie wyników badań naukowych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z aktualnych wykazów Ministra Nauki i Edukacji;
 • aplikowanie o granty badawcze finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych;
 • realizacja projektów badawczych interdyscyplinarnych;
 • uczestniczenie w seminariach dyplomowych i w procedurach dyplomowania studentów na kierunkach realizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy naukowej i dydaktycznej;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp, ochrony danych osobowych i ochrony ppoż.
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz szeroko rozumianej obronności i bezpieczeństwa kraju;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, związanych z zajmowanym stanowiskiem;

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.);
 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie;
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, publikacje naukowe: monografie autorskie, redakcje monografii wieloautorskich, artykuły w czasopismach i wydawnictwach punktowanych, (w tym artykuły po min. 70 pkt);
 • wiedza z zakresu metodologii badań bezpieczeństwa, konstruowania koncepcji badań teoretycznych i empirycznych oraz sposobów ich realizacji;
 • wiedza i umiejętność prowadzenia badań w zakresie problematyki kultury bezpieczeństwa, znaczenia jej poszczególnych elementów podstawowych i szczegółowych dla bezpieczeństwa różnych podmiotów;
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa personalnego;
 • znajomość istoty, uwarunkowań oraz zasad bezpieczeństwa społecznego;  
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania pomocy społecznej, jej rodzaje i formy    
 • doświadczenie w zakresie aplikowania o granty naukowe;
 • doświadczenie organizacyjne w zakresie przygotowywania i realizacji konferencji naukowych; 
 • uczestnictwo w realizacji projektu badawczego;
 • doświadczenie dydaktyczne w Uczelni;
 • znajomość systemów kształcenia na odległość (Teams, Google Meet);
 • znajomość pakietu Microsoft Office, szczególnie edytora tekstu MS Word, PowerPoint.
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w pracach badawczych związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym,
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (CV.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 28.06.2023 r:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, b. 135/ pok. 0.29;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46;
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: kancelaria.wlo@wat.edu.pl, fax: 26 183 90 32.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 26 183 94 32

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Załączniki