Profesor uczelni badawczo dydaktyczny

Instytut Zarządzania
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Zarządzania ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor uczelni
LICZBA STANOWISK: 2
PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 01.10.2022 r.
DZIEDZINA: Nauk Społecznych 
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarzadzaniu i jakości
DATA OTWARCIA KONKURSU: 01.08.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.09.2022 r.
LINK DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation
SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

 

OPIS:
Kandydat (ka) ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni – Załącznik do uchwały Nr 84 -2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

OD KANDYDATA (KI) OCZEKUJE SIĘ:                                

•         tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie: zarządzanie, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia, ekonomia i finanse,

•        wyróżniającego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w reprezentowanej specjalności,

autorstwa lub współautorstwa, co najmniej 20 monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o których mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 1 , lub w części odpowiednio A lub C wykazu o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 1 Statutu SGGW lub w części odpowiednio A lub C wykazu, o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW. Publikacje powinny być z obszaru zarządzania
doświadczenia w kierowaniu projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kierowania zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub odbycie łącznie co najmniej trzymiesięcznego naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych
•        posiadania udokumentowanego dorobku dydaktycznego, a w szczególności potwierdzona wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwa podręczników;

•        wykazania się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych i bycia promotorem lub promotorem pomocniczym w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sporządzenie co najmniej dwóch recenzji rozpraw doktorskich lub w postępowaniu habilitacyjnym;

•        Uzyskania co najmniej 600 punktów za publikacje za ostatnie 4 lata (2018-2021), liczonych według obecnie obowiązujących zasad;

•        posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

•        Posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny przesłać dokumenty na adres mailowy iz@sggw.edu.pl:

 

•        podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;

•        odpis (poświadczona kserokopia) dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora; w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisów (poświadczonych kserokopii) dyplomów nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;

•        autoreferat dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

z elementami życiorysu;

•        wykaz dorobku naukowego w rozpatrywanej specjalności, wraz z zestawieniem liczbowym;

•        wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, wraz z informacją o kształceniu młodej kadry naukowej (wykaz przewodów doktorskich);

•        ostatnią ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni).

•        niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania od Kandydata (ki):

 

OSOBY SPOZA UCZELNI SKŁADAJĄ DODATKOWO:

•        świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz opinię z ostatniego miejsca pracy,

•        kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami.

 

Przed zatrudnieniem wymagane będzie:

 

•        oświadczenie kandydata/ki (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy,

•        oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych),

•        wykonanie rutynowych badań lekarskich.

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku będzie ostateczną podstawą decyzji o zatrudnieniu.

Podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydata do konkursu do 10.09.2022 r.

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

Drugi etap konkursu do 25.09.2022 r. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata przez recenzentów/

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 30.09.2022 r.
Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą mailową: iz@sggw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka_mazek@sggw.edu.pl