profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk o Zwierzętach
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego

w Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

 

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

STANOWISKO: profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: zootechnika i rybactwo

SŁOWA KLUCZOWE: żywienie zwierząt, paszoznawstwo, fizjologia przewodu pokarmowego

LICZBA ETATÓW: 1

DATA OGŁOSZENIA: 13.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.08.-11.09.2022 r.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

 

Wymagania dla kandydatów:

– stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika lub zootechnika i rybactwo
– specjalizacja w zakresie fizjologii przewodu pokarmowego, technik obrazowania układu pokarmowego, biegłości w analizach chromatograficznych (HPLC, GC), technik analizy ekspresji genów (Real-time PCR
– autorstwo lub współautorstwo co najmniej 20 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w aktualnych wykazach MEiN, a jeśli ukazały się przed 2019 r. to ujętych w wykazie MNiSW w części A, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w ww. wykazach.
– kierowanie (aktualnie lub w przeszłości) projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kierowanie zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub odbycie łącznie co najmniej trzymiesięcznego naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych
– udokumentowany dorobek dydaktyczny, a w szczególności potwierdzona wysoka jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwo podręczników
– dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, pełnienie funkcji promotora lub promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sporządzenie co najmniej 2 recenzji rozprawy doktorskiej lub w postępowaniu habilitacyjnym,
– co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.
– posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW w Warszawie
– odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
– odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego
– życiorys zawodowy (autoreferat)
– Certyfikat Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych w zakresie planowania doświadczeń, wykonywania procedur i uśmiercania zwierząt.
– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
– oświadczenie kandydata lub dokument, potwierdzające znajomość języka angielskiego
– oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy
– inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia
 

Miejsce składania dokumentów:

 – papierowo, z dopiskiem „profesor INZ”: Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, pok. 78,  nr tel. 22 59 365 10

lub

– elektronicznie, w tytule „profesor INZ”: inz@sggw.edu.pl.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, tel. +48 22 59 366 68.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inz@sggw.edu.pl