profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Instytut Inżynierii Środowiska
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko profesora uczelni:

– stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

–  wykazanie dorobku publikacyjnego w postaci co najmniej 20 monografii naukowych lub artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MEiN (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection);

– w ciągu ostatnich czterech lat uzyskanie z publikacyjnej działalności naukowej łącznej liczby co najmniej 720 punktów;

– kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub odbycie łącznie co najmniej trzymiesięcznego stażu za granicą w ośrodkach naukowych;

– wykazanie się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych (promotor lub promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim lub sporządzenie co najmniej 2 recenzji w przewodzie doktorskim lub postepowaniu habilitacyjnym);

– posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu hydrauliki lub instalacji sanitarnych;

– znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

– uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej:

Załączniki