profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Filozofii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs w Zakładzie Filozofii Społecznej

 

Stanowisko: profesor uczelni

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Dyscyplina naukowa: filozofia

Forma i czas zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od 1.10.2022 r. do 30.09.2024 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Słowa kluczowe: filozofia społeczna, idealizm niemiecki, filozofia krytyczna, filozofia techniki

 

Link do strony: 

https://www.uw.edu.pl/kategoria-praca/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich/  

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie UW (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

 

Ocena kandydatek i kandydatów będzie przebiegała zgodnie ze Statutem UW, zaleceniami European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code), zarządzeniem nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i zarządzeniem      nr 8 Dziekana Wydziału Filozofii z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dziennik UW z 2021 r. poz. 39).

Profil badawczy Zakładu Filozofii Społecznej Wydziału Filozofii UW

Filozofia społeczna uprawiana w Zakładzie Filozofii Społecznej rozumiana jest głównie jako filozoficzna refleksja nad uwarunkowaniami rządzącymi społeczeństwem. Badania te są zorganizowane wokół rozumienia społeczeństwa jako interakcji autonomicznych podmiotów, wchodzących we wzajemne relacje, które przybierają charakter wspólnych praktyk, instytucji, podzielanych założeń itd. Badania te prowadzone są w tradycji nowożytnej i współczesnej filozofii niemieckiej.

Obszary tematyczne badań realizowanych w Zakładzie:

1.      badania nad racjonalnością, intersubiektywnością, komunikacją i społeczeństwem w obszarze idealizmu niemieckiego (przede wszystkim Kant, Fichte i Hegel) oraz ich  kontynuacja i krytyka w filozofii Marksa i Schopenhauera oraz w tradycji teorii krytycznej (Horkheimer, Adorno, Habermas), u Wittgensteina i we współczesnej filozofii niemieckiej (np. Honneth, Jaeggi, Forst) i jej późniejszych interpretacjach (np. Foucault, Rawls, Mouffe, Laclau, Agamben itd.);

2.      analiza współczesnych zjawisk społecznych; w badaniach podejmowane są problemy aktualne w debacie publicznej danego momentu historycznego, w celu ich filozoficznego ugruntowania, wyjaśnienia i zrozumienia (np. kryzys racjonalności, komunikacja społeczna, technika i społeczeństwo cyfrowe, społeczeństwo liberalne, kryzys migracyjny, antropocen);

3.      refleksja nad definicją bytu społecznego, autonomią i uznaniem podmiotu, wyłanianiem się problemów społecznych z nowożytnej refleksji nad pracą, językiem, płcią, integracją społeczną oraz relacjami władza-życie (biowładza, władza symboliczna, prawo a wolność); tematyka badań obejmuje także godność ludzką, procedury decyzyjne, komunikację językową czy historyczne przemiany, jakie zaszły w pojęciu społeczeństwa obywatelskiego;

4.      metodologia filozofii społecznej, status języka w opisie zjawisk społecznych, źródła wiedzy o tych zjawiskach itd.

Zakres obowiązków

1.      Obowiązki badawcze:

a.       prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie filozofia z wiodącym udziałem badań filozoficznych mieszczących się w profilu badawczym Zakładu Filozofii Społecznej,

b.      kierowanie lub udział w projektach badawczych realizowanych na Wydziale Filozofii,

c.       aktywne pozyskiwanie środków na badania naukowe,

d.      prezentowanie wyników badań na ważnych konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

e.       publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz wydawnictwach.

2.      Obowiązki dydaktyczne:

1)      prowadzenie w języku polskim, angielskim lub niemieckim zajęć oferowanych przez zakład, w tym:

a.       wykładu lub ćwiczeń z filozofii społecznej w ramach fakultetu dla Wydziału Filozofii UW (w języku polskim lub angielskim dla kierunku filozofia),

b.      seminariów związanych z problematyką współczesnej filozofii społecznej (w języku polskim lub angielskim lub niemieckim dla kierunku filozofia),

c.       tutorialu lub wykładu z Social Philosophy (po angielsku dla International Studies in Philosophy),

d.      zajęć usługowych (na innych wydziałach) z obszaru filozofii społecznej.

2)      opieka nad pracami dyplomowymi z filozofii społecznej.

3.      Obowiązki organizacyjne:

organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, wykładów gościnnych badaczy krajowych i zagranicznych, pełnienie funkcji organizacyjnych na Wydziale.

Wymagania i kwalifikacje naukowe i dydaktyczne kandydata/kandydatki:

Poniższe wymagania i kwalifikacje mają charakter obligatoryjny, o ile nie zostało to oznaczone inaczej.

1.      co najmniej stopień doktora w dyscyplinie filozofia;

2.      znaczący dorobek w dyscyplinie naukowej, świadczący o samodzielności naukowej, w zakresie objętym wymaganym profilem badawczym (posiadanie w naukowym dorobku co najmniej 2 oryginalnych, recenzowanych publikacji naukowych takich jak monografie, rozdziały w pracach zbiorowych, artykuły w wysokopunktowanych czasopismach naukowych (100 pkt. lub więcej na liście MEiN) w ciągu ostatnich 4 lat; szczególnie pożądane jest posiadanie publikacji w językach obcych);

3.      doświadczenie międzynarodowe w prowadzeniu badań (np. widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym, wykłady gościnne w ośrodkach zagranicznych, udział w konferencjach międzynarodowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych, udokumentowana współpraca z partnerami zagranicznymi). Szczególnie pożądane są udokumentowane kontakty naukowe i współpraca z badaczami z uznanych ośrodków naukowych w krajach niemieckojęzycznych. Fakultatywnie: Dodatkowym atutem będą staże badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych o długości min. 3 miesięcy w ciągu 4 ostatnich lat;

4.      doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi (w tym kierowaniu zespołami badawczymi/naukowymi; współpraca z grupami badawczymi), w tym kierowanie co najmniej jednym projektem finansowanym ze środków zewnętrznych (krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych, np. NCN, NPRH, DFG, ERC), który zakończył się lub uzyskał finansowanie w ciągu ostatnich 4 lat.

5.      udokumentowane wysokie osiągnięcia dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych przez co najmniej dwa semestry w ciągu 4 ostatnich lat potwierdzone wynikami ankiet studenckich (jeśli są dostępne);

6.      uczestnictwo w kształceniu kadry naukowej, w tym promotorstwo (resp. promotorstwo pomocnicze) co najmniej jednej pracy doktorskiej w ciągu ostatnich 4 lat (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w recenzowaniu doktoratów lub habilitacji);

7.      znaczący dorobek organizacyjny (udokumentowane doświadczenie organizacyjne w zakresie organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych lub doświadczenie w aktywnej pracy w organizacjach naukowych, doświadczenie w pracy organizacyjnej w instytucjach naukowych lub dydaktycznych w ciągu 4 ostatnich lat);

8.      znajomość w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych co najmniej dwóch z podanych języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego; w przypadku braku znajomości języka polskiego wymagana jest gotowość do nauczenia się języka polskiego (UW oferuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców).

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

1.      podanie skierowane do Prorektora UW prof. dr. hab. Sambora Gruczy;

2.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ ) ze zdjęciem i adresem e-mailowym;

3.      informację o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna oraz klauzula zgody) stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia;

4.      ankietę dorobku naukowego (życiorys naukowy wg załącznika nr 2 do ogłoszenia);

5.      dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe, posiadane kwalifikacje i kompetencje dydaktyczne, językowe i organizacyjne;

6.      dyplom doktora albo doktora habilitowanego w zakresie filozofii lub zagraniczny odpowiednik;

7.      kopię wybranych trzech publikacji o charakterze artykułów naukowych lub rozdziałów w monografiach lub monografii (w tym przypadku wybrany fragment monografii naukowej);

8.      plan badań na kolejne 4 lata; plan powinien mieć objętość do 5 stron i obejmować: cel naukowy badań, hipotezy badawcze, dotychczasowy stan wiedzy na temat badanego zagadnienia, spodziewane rezultaty badawcze, ich nowatorstwo oraz znaczenie dla rozwoju dziedziny naukowej, plan i metodologię badań oraz podstawową literaturę przedmiotu;

9.      dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych z dyscypliny filozofia (w tym co najmniej jedna opinia sporządzona przez osobę niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego), lub w przypadku kandydata zagranicznego – opinie osób legitymujących się znaczącym dorobkiem naukowym i ustaloną pozycją w międzynarodowym środowisku naukowym, przesłane bezpośrednio przez autorów na adres Wydziału Filozofii. Opinie powinny zawierać ocenę dotychczasowego dorobku naukowego oraz ocenę potencjału naukowego z uwzględnieniem dodatkowych osiągnięć kandydatki lub kandydata oraz zdolności do prowadzenia grup badawczych;

10.  informacje o profesjonalnym koncie lub kontaktach na portalach akademickich, będących bazami profili zawodowych (np. Academia, Researchgate, Mendeley);

11.  świadectwa pracy (jeśli dotyczy);

12.  oświadczenie kandydata, że nie był uznany za winnego naruszenia standardów dobrej praktyki badawczej w postępowaniu dyscyplinarnym, administracyjnym lub sądowym;

13.  oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia (do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);

14.  oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2F2020%2Easpx.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (zdalną lub w siedzibie Wydziału).  

Informacje dodatkowe

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania oraz nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wszystkie dokumenty powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej w formie plików pdf na adres: pracowniczy.filozofia@uw.edu.pl.

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i spełniające wymogi formalne.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać do dnia: 1.06.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31.10.2022 r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana kandydatkom i kandydatom drogą mailową.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pracowniczy.filozofia@uw.edu.pl