Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Zakład Mechaniki i Poligrafii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Na stanowisku profesora w Zakładzie Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej będzie wymagane prowadzenia badań naukowych mieszczących się w obszarze konstrukcji maszyn i rozwoju materiałów bioinżynierskich, a także aktywne włączenie się w życie naukowe Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Wymagane będzie coroczne wykazywanie się określoną liczbą publikacji artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny ,,inżynieria mechaniczna” za min. 70 pkt., które są ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Bardzo ważnym elementem pracy będzie opracowywanie i składanie wniosków w ramach NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów o finansowanie projektów badawczych. Uzupełnieniem pracy naukowej będzie działalność dydaktyczna i prowadzenie zajęć ze studentami na rzecz Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej na kierunkach kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.  Warunkiem koniecznym jest pisemna deklaracja oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Mechaniki i Poligrafii, ul. Narbutta 85, pok. 206, 02-524 Warszawa, tel. 22 849-42-80

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.