Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

INSTYTUT AMERYK I EUROPY

Uniwersytetu Warszawskiego

z upoważnienia JM Rektora UW

ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku

PROFESORA UCZELNI

ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk humanistycznych
 w dyscyplinie historia

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Ośrodku Studiów Amerykańskich

na podstawie umowy o pracę

liczba stanowisk: 1, wymiar etatu: pełny etat, planowany okres zatrudnienia – czas określony, 2 lata

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego (lub jego ekwiwalent zagraniczny) nauk humanistycznych w dyscyplinie historia;
 • specjalizacja historia społeczna Stanów Zjednoczonych;
 • dorobek naukowy z obszaru historii najnowszej Stanów Zjednoczonych, w tym co najmniej 2 monografie oraz artykuły w czasopismach wysokopunktowanych na liście polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki lub indeksowanych w jednej z dwóch referencyjnych baz danych: Scopus lub Web of Science;
 • doświadczenie badawcze zdobyte za granicą, w tym co najmniej trzymiesięczny pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • duże doświadczenie dydaktyczne na poziomie uczelni wyższej;
 • duże doświadczenie w badaniach archiwalnych;
 • wypromowanie co najmniej jednego doktora;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych metod dydaktycznych;
  doświadczenie w uczeniu z wykorzystaniem archiwów.

Zakres obowiązków:

 • uczestniczenie w badaniach naukowych;
 • aplikowanie o granty europejskie i krajowe;
 • budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;
 • publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 • działalność organizacyjna, w tym angażowanie się w prace wybranych struktur uniwersytetu i wydziału.

Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni skierowane do JM Rektora UW,
 • plan rozwoju naukowego,
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/),
 • kopia dyplomu doktora,
 • kopia dyplomu habilitacyjnego,
 • życiorys naukowy zawierający informacje o doświadczeniu i dorobku naukowym oraz dydaktycznym, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, udziale w projektach naukowo-badawczych, wraz z listą publikacji naukowych,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie dla Kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/),
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo-dydaktyczne – udostępnione na stronie internetowej OSA:
  https://www.asc.uw.edu.pl/faculty-staff/#job-offers
 • nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinie o kandydacie,
 • ewentualnie: inne – zdaniem kandydata – ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Prosimy o przesyłanie dokumentów w odrębnych plikach ze wskazaniem w nazwie przesłanych plików imienia i nazwiska kandydata, którego dotyczy aplikacja. Dokumenty wymagające podpisu należy przesłać w postaci skanu. Brak przesłania przez kandydata wszystkich wskazanych powyżej dokumentów we wskazanym w ogłoszeniu terminie wyklucza kandydata z uczestnictwa w konkursie (wykluczenie o charakterze formalnym). Dokumenty muszą zostać przesłane w formie plików pdf.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.krzywosz@uw.edu.pl

w tytule wiadomości: Konkurs – Profesor uczelni

O wynikach konkursu Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 lipca 2021 r. (do godz. 14:00).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.krzywosz@uw.edu.pl