profesor uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA ChAT W WYMIARZE 1,0 ETATU
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
KATEDRY DYDAKTYKI I PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Od kandydatów wymagane jest:
1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
2) doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej obejmujące prowadzenie zajęć z zakresu pedagogiki porównawczej lub międzykulturowej,
3) doświadczenie w badaniach ewaluacyjnych potwierdzone publikacjami,
4) dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych.

Osoby ubiegające się o ww. stanowisko powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz w § 63 i 70 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu doktora habilitowanego,
5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Wymienione dokumenty należy składać w wersji papierowej w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r.
w Rektoracie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48 (pok. 102) lub pocztą na adres: Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48 (pok. 102),
01-771 Warszawa. Bliższych informacji udziela: Rektorat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, tel. 22 8319597.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu
bez wyłonienia kandydata. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://chat.edu.pl/app/uploads/2021/05/konkurs_2021_05_07_profesor-wp.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów
do pracy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Zgodnie z art. 13 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą przy ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa (tel./fax 22 831-95-97 e-mail: chat@chat.edu.pl), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod@chat.edu.pl
3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy – podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym oraz podmiotom z którymi Chrześcijańska Akademia Teologiczna zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
7. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania zgodnie z regulacjami dotyczącymi archiwizacji, obowiązującymi w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.
10. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chat@chat.edu.pl