Profesor uczelni

Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Sztuki Wojennej
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

W dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu lub nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse lub nauki o bezpieczeństwie lub nauki o obronności w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA”  lub złożenie w punkcie podawczym ASzWoj, mieszczącym się w Biurze Przepustek ASzWoj, bud. nr 4, lub złożenie w Sekretariacie Dziekana WZiD, mieszczącym się w bud. nr 94 w pokoju nr 121.

  następujących dokumentów:

1.    Autoreferat przedstawiający:

–        przebieg pracy zawodowej;

–        wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji badań
i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego     
z zakresu reprezentowanej dyscypliny;

–        informacje o doświadczeniu dydaktycznym i naukowym;

–        wykaz pełnionych funkcji;

–        wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.

 

2.    Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej

3.    Odpisy dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego/.

4.    Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym/dodatkowym miejscem zatrudnienia.

5.    Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności
i korzystania z praw publicznych.

6.    Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.

7.    Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oczekiwania:

–        stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych

w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu lub nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o obronności;

–        znaczący dorobek naukowy i dydaktyczny w języku angielskim i polskim

z zakresu problematyki logistyki, zarządzania transportem, ekonomiki przedsiębiorstwa, mikroekonomii, ekonomii i finansów sektora publicznego;

–        posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej;

–        dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;

–        znajomość komunikatywna języka angielskiego.

 

Wymagania uzupełniające:

–        posiadanie doświadczenia międzynarodowego w pracy na stanowiskach badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w uczelniach wyższych.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 16.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2021 r.

Planowane zatrudnienie: od 01.09.2021 r.

POUCZENIE:

1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 4-7 zamieszczone są na stronie Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html

2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wzid.sekretariat@akademia.mil.pl