Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

WMIM/1210/EK/04/2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Specjalność: matematyka finansowa lub ubezpieczeniowa

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2022 poz. 574 ze zmianami).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2023 lub 1 lutego 2024, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe w dyscyplinie matematyka oraz zajęcia dydaktyczne (pensum 180 godzin dydaktycznych w roku akademickim). Wynagrodzenie zasadnicze: 7 836,00 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy na podstawie umów o pracę, maksimum 20%); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do
wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Osoby ubiegające się o stanowisko powinny posiadać:
1. tytuł profesora;
2. aktualny, znaczący dorobek naukowy z zakresu matematyki finansowej lub ubezpieczeniowej;
3. osiągnięcia w pracy organizacyjnej, doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
4. osiągnięcia w pracy dydaktycznej, m.in. w zakresie promowania prac dyplomowych lub kształcenia doktorantów;
5. gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania
konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 115 Statutu UW i akcpetuję te zasady;
2. odpis dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego;
3. życiorys zawodowy (CV) z kompletnym spisem publikacji, wg wzoru, patrz https://www.mimuw.edu.pl/konkursy
4. kopie wybranych, najważniejszych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. opis zamierzeń badawczych i organizacyjnych na najbliższe 2-3 lata (maksimum 2 strony);
6. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.
Materiały należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:
• Formularz zgłoszeniowy na stanowisko profesora: Instytut Matematyki

Termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2023 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.
Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2023 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.