Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

WMCM UKSW

STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne profesor uczelni

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, specjalność psychiatria

DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.08.2022-27.09.2022

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA 2 lata

        I.          Warunki konkursu:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:

–  stopień naukowy/tytuł naukowy:

doktora habilitowany n. medycznych lub tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych

–  udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: psychiatria

–  udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny a nadto wymagania dodatkowe:

dorobek dydaktyczny z zakresu psychiatrii, biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego

 

        II.        Wymagane dokumenty:

1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni

z uzasadnieniem.

Na podaniu należy złożyć oświadczenie:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”

2)      życiorys/CV/;

3)      odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego dr hab.n. med lub profesora

4)      wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego – w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska – z uwzględnieniem wymogów niniejszego Zarządzenia) z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje  o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych oraz osiągnięciach  w kształceniu studentów;

5)      w przypadku kandydatów na stanowisko profesora uczelni listę wypromowanych magistrów  i doktorów z ostatnich 5-ciu lat;

6)      informacja o dorobku organizacyjnym;

7)                  oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy;

8)      oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami);

9)      w przypadku kandydatów na stanowisko: profesora uczelni oraz adiunkta oświadczenie  o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 4/2020);

10)  ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

III.   Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.

IV.  Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

V.     Dokumenty należy składać : w dziekanacie WMCM, Wóycickiego 1/3, bud. 19, pok. 003, 01-938 Warszawa

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmcm@uksw.edu.pl