profesor w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

PROFESOR UCZELNI W GRUPIE PRACOWNIKÓW
BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH, PEŁNY ETAT –
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor uczelni

W GRUPIE PRACOWNIKÓW badawczo-dydaktycznych,

WYMIAR ETATU: pełny etat (podstawowe miejsce zatrudnienia)
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA:  30.05.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.06.2022 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.10.2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: złożone konstrukcje betonowe, mechanika teoretyczna, mechanika budowli, konstrukcje prefabrykowane, bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych

 

Przewidywany zakres obowiązków:

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego
 dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny inżynieria lądowa i transport, ze szczególnym uwzględnieniem złożonych konstrukcji żelbetowych oraz elementów prefabrykowanych, budownictwa;
aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
kierowanie inżynierskimi i magisterskimi pracami dyplomowymi;
uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego  
i  działalności naukowej;
realizacja zadań bieżących zleconych przez przełożonych, związanych  z posiadanymi  kompetencjami  i zajmowanym stanowiskiem.
Wymagania od kandydatów:

spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r., pozycja 1668.);
posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;
specjalizacja w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej, modelowania informacji geograficznej, geoinformatyki, systemów informacji przestrzennej, inżynierii systemów i oprogramowania, projektowania baz danych przestrzennych;
doświadczenie w zarządzaniu pracami naukowo-badawczymi;
udział w projektach naukowo-badawczych oraz popularyzacji wyników badań naukowych;
doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu finansowania projektów naukowo-badawczych;
doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych we współpracy między instytucjonalnej i interdyscyplinarnej;
znajomość problematyki złożonych konstrukcji betonowych, mechaniki teoretycznej, mechaniki budowli, konstrukcji prefabrykowanych, bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji budowlanych
gotowość do uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych;
doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów: złożone konstrukcje betonowe, mechanika teoretyczna, mechanika budowli, konstrukcje prefabrykowane, bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych
doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych metod dydaktycznych;
znajomość programów służących do zastosowania BIM w budownictwie,
znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych i działalności naukowej;
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;

kwestionariusz osobowy;
życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;
oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych;
oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie  podstawowym miejscem pracy;
klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT.
Dokumenty należy składać w terminie do 29.06.2022 r.

osobiście w sekretariacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, p. 11, bud. 58;
listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (decyduje data stempla pocztowego);
pocztą elektroniczną / faksem: malgorzata.fazan@wat.edu.pl / (+48) 261 837 616
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) (22) 261 837 218

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych  wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych praz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty  wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji. 

 

ASSOCIATE PROFESSOR (DOCTOR HABIL.) WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: RESEARCH AND TEACHING, FULL TIME – FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND GEODESY

 

 

INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy

CITY: Warsaw

POSITION:  Associate professor (doctor habil.),

WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: research and  teaching

DISCIPLINE: civil engineering and transport

POSTED: 30.05.2022

EXPIRES:  29.06.2022

WEBSITE www.wig.wat.edu.pl

FULL EMPLOYERS FOR: October 1, 2022

KEY WORDS: complicated concrete structures, theoretical mechanics, mechanics of structures, prefabricated structures, fire safety of building structures

 

Expected responsibilities:

·         teaching activities of a minimum of 100% of the pensum specified for the position of an associate professor in the group of research and teaching staff;

·         carrying out research work in the field of civil and transport engineering, with particular regard to surveying and cartography, as well as and spatial information infrastructure and geoinformatics;

·         active participation in national and international scientific conferences;

·         management of engineering and master’s thesis;

·         participation in organizational work for the teaching process and scientific activities;

·         carrying out the day-to-day tasks assigned by supervisors, related to own competences and the position

Admission requirements:

Fulfillment of requirements stated in article 113 of the Act – Law on Higher Education of 2 July, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1668);
·         Doctor (doctor habil.) degree in technology sciences in the geodesy and cartography discipline;

·         Scientific specialization in spatial data infrastructure, geographic information modeling, geoinformatics, geographic information system, system and software engineering, spatial database design;

·         Experience in conducting scientific research and development projects;

·         Participation in research and development projects and popularization of scientific research results;

·         Experience in preparing proposals and obtaining financing of scientific research projects;

·         Experience in conducting scientific research in interdisciplinary and inter-institutional cooperation;

·         Knowledge of complex concrete structures, theoretical mechanics, mechanics of structures, prefabricated structures, fire safety of building structures

·         Willingness to participate in research and development projects;

·        Teaching experience in the following subjects: geoinformation infrastructures, spatial databases design and management, geographic information system design methods,  trends of geographic information systems development,

·        Experience in the implementation of innovative teaching methods;

·         Knowledge of programs used to apply BIM to the  construction industry,

·         Knowledge of the English language at a level required to conduct lectures and scientific activities

 

The competition application should include:

 

 letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 candidate’s questionnaire,
CV,
 copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s
 qualifications,
 a declaration of consent to process personal data included in the job application in 
 accordance with the Data Protection Act,
 a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law
  in force,
a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of 
 rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term
 basis/contract,
a declaration on the full use of civil rights,
 a declaration stating whether MUT is the core  workplace for the  applicant,
information clause for job applicants in MUT.
Document templates available on the website:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 Documents should be submitted till 29.06.2022 r.

– in person to the secretary’s office of the Faculty of Engineering and Geodesy at the front
   desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego  St,
   building 58, room 11;

– by post: at the Military University of Technology, Faculty of Engineering and Geodesy, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

– by e-mail/fax: malgorzata.fazan@wat.edu.pl / (+48) 261 837 616

Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 837 218

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The selected persons will be interviewed.

Selected candidates will be informed of the date interview by telephone.

The university reserves the right not to settle the competition without giving a reason.

The competition is the first stage of the procedure of employing an academic teacher specified in the Statute of the Military University of Technology, and its positive outcome is the basis for further proceedings. The final decision on the employment of the person selected in the competition is made by the Rector of MUT. The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

After the end of the selection process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, shall be destroyed one month after the end of the competition procedure

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.fazan@wat.edu.pl