Profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzącego działalność dydaktyczną w obszarze matematyki ubezpieczeń majątkowych, matematyki ubezpieczeń na życie, metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem, modelowania szkód i statystyki aktuarialnej, matematyki finansowej oraz data science

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat

Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

Obowiązki badawcze:

Działalność badawcza w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dokumentowanie wyników badań w postaci publikacji, głównie w wysoko punktowanych czasopismach i recenzowanych artykułach z międzynarodowych konferencji, które znajdują się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Obowiązki dydaktyczne:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów powiązanych z matematyką finansową, matematyką ubezpieczeniową i aktuariatem w ramach pensum profesora w wysokości 180 godzin rocznie, dla studentów 1 i 2 stopnia, seminaria magisterskie i/lub zajęcia specjalistyczne. W szczególności od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć o tematyce zbliżonej do: matematyki ubezpieczeń majątkowych, matematyki ubezpieczeń na życie, metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem, modelowania szkód i statystyki aktuarialnej, matematyki finansowej oraz data science w naukach aktuarialnych. Zajęcia powinny być oferowane w języku polskim i angielskim.

Obowiązki organizacyjne:

Działalność organizacyjna związana z nauką, w tym angażowanie się w prace wybranych ciał uniwersytetu i wydziału oraz aktywność w życiu naukowym na arenie międzynarodowej (prace w redakcjach czasopism, komitetach programowych, recenzowanie, konferencje, itp.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kaca@wne.uw.edu.pl