Samodzielny biotechnolog / biolog (post-doc)

Katedra Botaniki
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Samodzielny biotechnolog / biolog (post-doc)  

Miejsce pracy: Warszawa

KB/2022/193/BKiPVI

 

Jednostka: Katedra Botaniki

Instytut Biologii

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 

Twój zakres obowiązków:

 • zadaniem osoby zatrudnionej będzie hodowla i dbanie o materiał rośliny do badań oraz projektowanie / wykonywanie analiz molekularnych – np. izolacja RNA, analizy ekspresji genów
  i analizy danych na roślinach rzodkiewnika pospolitego zgodnie z harmonogramem i zadaniami wyznaczonymi w ramach projektu NCN Sonata 17 pt. „Rearanżacja apoplastu w reakcji odporności i podatności mutantów rzodkiewnika pospolitego Arabidopsis thaliana z deficytem RbohD oraz RbohF na infekcję wirusem mozaiki rzepy (TuMV)” pod nadzorem kierownika projektu,
 • prowadzenie dokumentacji naukowej,
 • pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników,
 • pisanie publikacji naukowych.

 

Nasze wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych ze specjalnością w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub pokrewnych,
 • doświadczenie w samodzielnej pracy w laboratorium badawczym,
 • stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
  w jednostce innej niż SGGW (jeśli tytuł doktorski został uzyskany w SGGW kandydat musi wykazać się co najmniej 10-miesięcznym, ciągłym i udokumentowanym stażem podoktorskim w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora),
 • dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 3 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie MNiE, w części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF);
 • wiedza z zakresu klasycznej i szczegółowej biologii roślin, biologii molekularnej lub biotechnologii roślin oraz doświadczenie w pracy z roślinami rzodkiewnika w warunkach laboratoryjnych,
 • umiejętność samodzielnego projektowania eksperymentów, praktycznego używania zawansowanych metod biologii molekularnej jak: izolacja DNA/RNA, PCR (zwłaszcza qPCR i in situ PCR) czy techniki klonowania, znajomość metod mikroskopowych stosowanych w zakresie biologii roślin będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność posługiwania się programami i narzędziami bioinformatycznymi do analiz sekwencji, a także wykorzystania oprogramowania graficznego i statystycznego do analizy i prezentacji danych,
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz znajomość języka polskiego,
 • sprawne posługiwanie się pakietem MS Office będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w zespole, lojalność oraz dobra organizacji pracy,
 • kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, dokładność i terminowość.

 

To oferujemy:

 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju,
 • umowa o pracę na rok z możliwością przedłużenia,
 • dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i nagród jubileuszowych,
 • zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego,
 • zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW,
 • dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego,
 • paczki na święta dla dzieci,
 • dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku
  dla pracownika i dzieci,
 • pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Stokłosy / Ursynów / Służew.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w jednym pliku CV oraz listy publikacji do 4 lutego 2023 r.

Aplikuj

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

 

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.edu.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody
o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług
i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na andrzej_chodkiewicz@sggw.edu.pl