Specjalista badawczo-techniczny / Postdoctoral Researcher

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Specjalista badawczo-techniczny (post-doc)

Miejsce pracy: Warszawa

SPBNIB / 2023/ 48 / BKiPXI

 

Jednostka: Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

Instytutu Biologii

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Postdoctoral Researcher

Place of work: Warsaw

SPBNIB / 2023 / 48 / BKiPXI

 

Unit: Department of Cancer Biology

Institute of Biology

Working time: full time

Type of contract: employment contract

 

 

Twój zakres obowiązków:

 • udział w realizacji projektu badawczego pt. „Rola ferroptotycznych komórek nowotworowych w rozwoju nowotworu poprzez modyfikację mikrośrodowiska guza” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 15,
 • prowadzenie badań obejmujących hodowle komórkowe (komórki nowotworowe, komórki naczyń krwionośnych i układu odpornościowego: mysie, ludzkie) oraz przeprowadzanie eksperymentów in vivo na mysich modelach nowotworowych,
 • prowadzenie dokumentacji naukowej (protokoły, zeszyty laboratoryjne),
 • pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników,
 • pisanie publikacji naukowych.

Responsibilities:

 • working in the research project entitled “Role of ferroptotic cancer cells in tumour development through modulation of the tumour microenvironment”, which is funded by the National Science Center, Republic of Poland (project no. Sonata 15),
 • conducting research involving in vitro assays with various cell types (cancer cells, blood vessel cells and cells of the immune system: mouse, human) and in vivo experiments on mouse tumor models, including in vivo experiments on laboratory animals,
 • keeping scientific documentation (protocols, laboratory notebooks),
 • writing reports and public presentation of results,
 • writing scientific publications.

 

 

Nasze wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych ze specjalnością w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub pokrewnych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie z zastrzeżeniem, że okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora przez kobietę, która urodziła lub przysposobiła dziecko / dzieci, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko),
 • 3-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy,
 • udokumentowany dorobek i aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia),
 • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu biologii nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem roli makrofagów i innych komórek mikrośrodowiska guza w rozwoju nowotworu,
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej, formułowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń oraz analizowania ich wyników,
 • doświadczenie w stosowaniu następujących technik: cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna, ELISA, real-time-PCR, Western blot, hodowla ludzkich komórek,
 • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (np. myszy) będzie dużym atutem,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Adobe, Graph Pad Prism),
 • wraz z przesyłanym CV prosimy o umieszczenie dodatkowych informacji nt.: dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, a także wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i publikacji.

Requirements:

 • doctoral degree in molecular biology, genetics or biochemistry obtained no earlier than 7 years before the year of employment in the project, with the proviso that the period from obtaining the doctoral degree by the woman who gave birth or adopted the child / children may be extended by 18 months for each child,
 • 3 years of work experience documented by employment certificates,
 • strong publication record and experimental training,
 • practical and theoretical knowledge in the field of cancer biology with particular emphasis on the role of macrophages and other cells of the tumor microenvironment in cancer development,
 • strong motivation to work and pursue scientific questions, creativity and analytical thinking,
 • experience in using the following techniques: flow cytometry, fluorescence / confocal microscopy, ELISA, real-time-PCR, Western blot, human cell culture,
 • experience of working with laboratory animals (e.g. mice) will be advantageous,
 • ability to communicate fluently in English (written and spoken),
 • knowledge of basic computer programs (Office, Adobe, Graph Pad Prism),
 • with sending CV, please include additional information on: scientific, didactic and organizational achievements, as well as a list of scientific achievements and publications to date.

 

 

To oferujemy:

 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju,
 • dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy,
 • zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego,
 • zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW,
 • dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW,
 • paczki na święta dla dzieci,
 • dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci,
  pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów / Stokłosy / Służew.

 

We offer:

 • opportunity to develop and gain experience in one of the largest universities in the country,
 • additional remuneration in the form of the 13th salary and jubilees,
 • discounts on sports facilities of the Warsaw University of Life Sciences and co-financing of the sports package,
 • discounts for stays in training and recreation centers of the Warsaw University of Life Sciences,
 • additional medical care at the Warsaw University of Life Sciences medical facility
 • Christmas packages for children,
 • co-financing of cultural events and summer and winter recreation for the employee and children,
 • work in a convenient location near the Ursynów / Stokłosy / Służew metro station.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do  16 kwietnia 2023 r.  

Aplikuj

If you are interested, please send your CV by April 16, 2022.

Apply

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Please be advised that we will respond only to selected offers.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

We reserve the right to end the recruitment earlier or leave the recruitment unresolved.

 

 

 

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl .

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

 

Information Clause:

By applying for the advertisement, by sending your application documents (CV) to the above-mentioned email address, or otherwise providing your application documents, you agree that the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) (the „Administrator of Personal Data”) may process your personal data contained in the documents submitted, in order to participate in the recruitment process for the position indicated in the advertisement. Please be informed that the Administrator of the Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) with its seat in Warsaw (00-787) at Nowoursynowska 166 Street (hereinafter referred to as „SGGW” or „Administrator”). Contact with the Administrator is possible at the mailing address indicated in the preceding sentence. At the same time, we would like to inform you that SGGW has appointed a Personal Data Protection Officer, who can be contacted on all issues related to personal data protection at the following e-mail address: iod@sggw.pl . We process the personal data indicated by you in your application documents based on:

·        In the scope of data indicated in the provisions of the labor law, i.e. Article 221 and Article 221a of the Act of June 26, 1974 of the Labor Code, as amended, based on Article 6 (1) (c) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (RODO), i.e. in order to implement the legal obligation imposed on the Administrator.

·        To the extent not otherwise specified in pt. 1 – on the basis of Article 6(1)(a) RODO i.e. on the basis of your consent. Lack of consent referred to in this point or its withdrawal cannot be the basis for unfavorable treatment of an applicant for employment and cannot cause any negative consequences, in particular, cannot be a reason justifying refusal of employment.

Personal data shall be disclosed to employees or associates of SGGW, as well as to entities providing support to SGGW on a commissioned basis and in accordance with entrustment agreements. Your personal data, received from you in your application documents, will be processed for a period no longer than the duration of the current recruitment. You have the right to access and rectify, erase, limit processing of your data, the right to data portability, the right to object to processing, and the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing. The candidate also has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection if he/she considers that the processing of his/her personal data violates the provisions of the RODO. Providing data in a job application is voluntary, but necessary for participation in the current recruitment process and possible future recruitment.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na andrzej_chodkiewicz@sggw.edu.pl