starszy asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Konkurs  – WGSR_K1_2023 – na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 1.10.2023 r. do 30.06.2025 r. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm).

Wymagania: 

·      uzyskany stopień doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

·      udział w projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (np. NCN, NCBiR, Horyzont 2020), również jako kierownik projektu;

·      publikacje z zakresu geografii i/lub geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w prestiżowych czasopismach międzynarodowych (przynajmniej jedna publikacja za co najmniej 70 punktów wg zestawienia MEN),

·      udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu gospodarki przestrzennej, socjologii, foresightu terytorialnego;

·      udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych poza granicami Polski,

·      udokumentowany udział w prestiżowych konferencjach naukowych (w tym co najmniej 3 międzynarodowych),

·      udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych;

·      biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie,

·      mile widziana znajomość innych języków obcych.

 Zakres obowiązków: 

·       kształcenie i wychowywanie studentów,

·       przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów,

·       prowadzenie badań naukowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz
      związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników z podaniem afiliacji
      Uniwersytetu Warszawskiego,

·      przygotowywanie monografii naukowych oraz artykułów naukowych (indywidualnych
i wieloautorskich) do wysoko punktowanych czasopism naukowych,

·      organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych,

·      aktywny udział w życiu naukowym Uniwersytetu, współpraca z przedstawicielami innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą,

·      podejmowanie starań o uzyskanie środków finansowych na prowadzenie badań naukowych.

 Wymagane dokumenty (każdy w formacie PDF opatrzony skanem podpisu bądź podpisem cyfrowym):

·    podanie do Rektora UW o zatrudnienie na stanowisku starszego asystenta,

·    informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura     
   Spraw Pracowniczych UW  https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/),

·      życiorys naukowy, w tym:

       – informacje o osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych,

          – wykaz publikacji oraz inne informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych,

·      odpis dyplomu doktora w zakresie wyżej wymienionej dyscypliny lub inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora w wyżej wymienionej dyscyplinie,

·      oświadczenie o gotowości zatrudnienia na UW jako podstawowym miejscu pracy
(https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/),

·      kwestionariusz osobowy (formularz ze zdjęciem) (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ ),

·      oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela na UW, udostępniane na stronie

(http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2021/01/owiadczenie_konkurs-_nauczyciel_akademicki_UW.pdf.).

Dokumenty należy przesłać na adres: sprawypracownicze_wgsr@uw.edu.pl  do 31 marca 2023 r.

 

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście bądź online).
O jej planowanej dacie oraz o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 kwietnia 2023 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów w sekretariacie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa.

Wydział nie zapewnia mieszkania.

DZIEKAN

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

 

 

Załączniki