starszy asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Konkurs – WGSR_K2_2023- na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm).

Wymagania:

·      uzyskany stopień doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

·      udział w projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (np. NCN) w ciągu ostatnich 5 lat, w tym jako kierownik,

·      publikacje z zakresu geografii w prestiżowych czasopismach międzynarodowych (co najmniej 2 artykuły za co najmniej 100 punktów wg. zestawienia MEiN)

·      udokumentowany udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

·      udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu geografii politycznej, w tym geografii wyborczej.

 Zakres obowiązków:

·       kształcenie i wychowywanie studentów,

·       przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów,

·       prowadzenie badań naukowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz
      związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników z podaniem afiliacji
      Uniwersytetu Warszawskiego,

·      przygotowywanie monografii naukowych oraz artykułów naukowych (indywidualnych
i wieloautorskich) do wysoko punktowanych czasopism naukowych,

·      organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych,

·      aktywny udział w życiu naukowym Uniwersytetu, współpraca z przedstawicielami innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą,

·      podejmowanie starań o uzyskanie środków finansowych na prowadzenie badań naukowych.

    Wymagane dokumenty ( każdy w formacie PDF opatrzony skanem podpisu bądź podpisem cyfrowym):

·     podanie do Rektora UW o zatrudnienie na stanowisku starszego asystenta,

·     informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony   

     Biura   Spraw Pracowniczych UW   https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ ),

·      życiorys naukowy, w tym:

       – informacje o osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych,

          – wykaz publikacji oraz inne informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych,

·      odpis dyplomu doktora w zakresie wyżej wymienionej dyscypliny lub inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora w wyżej wymienionej dyscyplinie,

·      oświadczenie o gotowości zatrudnienia na UW jako podstawowym miejscu pracy
( https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ ),

·      kwestionariusz osobowy (formularz ze zdjęciem) (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/),

·      oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela na UW, udostępniane na stronie

(http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2021/01/owiadczenie_konkurs-_nauczyciel_akademicki_UW.pdf.).

 

Dokumenty należy przesłać na adres: sprawypracownicze_wgsr@uw.edu.pl do 31 marca 2023 r.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście bądź online).
O jej  planowanej dacie oraz o wynikach konkursu  kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 kwietnia 2023 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów w sekretariacie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa.

Wydział nie zapewnia mieszkania.

 

DZIEKAN

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

 

Załączniki