Stypendysta

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Nazwa i opis projektu badawczego:

Projekt badawczy pt. „Model Gramatyki Społecznej – analiza mechanizmów i zastosowań”, grant NCN (OPUS 14), 2017/27/B/HS6/01049 (2018-2021)”, finansowany ze środków NCN.

W prezentowanym projekcie, proponujemy Model Gramatyki Społecznej, który wyjaśnia mobilizującą funkcję czasowników. Podstawowym twierdzeniem modelu jest to, że czasowniki niezależnie od przekazywanej treści, poprzez prototypowe skojarzenie z działaniem przenoszą także informację o sprawczości (nastawieniu na osiąganie celów), czyli o jednym z dwóch podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego. Celem przedstawionego projektu jest poszerzenie wiedzy na temat roli czasowników (w relacji do przymiotników i rzeczowników) w przetwarzaniu i kształtowaniu informacji społecznych. Planujemy łącznie dziewięć badań wykorzystujących różne metodologie. Zestawienie różnych metod badawczych oraz wykorzystanie kilku języków w procesie badawczym pozwoli na wieloaspektowe zrozumienie relacji czasowniki-sprawczość. Projekt ten ma duże znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, a jego implikacje wykraczają poza wąsko rozumianą psychologię społeczną. 

Link do opisu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/395777-pl.pdf

Stypendysta/tka

Zadania:

Przygotowanie i przeprowadzenie badań i eksperymentów
Analiza korpusów językowych
Statystyczna analiza danych i  opisanie wyników badań w postaci raportu
Archiwizacja danych w projekcie

Wymagania:

Status studenta studiów: drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub uczestniczka studiów doktoranckich lub aktualny status studenta w szkole doktorskiej.
Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
Podstawowe umiejętności w programowaniu
Doświadczenie w analizach korpusów językowych
Doświadczenie pracy w projektach badawczych i archiwizacji projektów
Doświadczenie w pracy z danymi archiwalnymi
Zainteresowanie tematem badawczym przedstawionego projektu

Oferujemy:

Umowa o finansowanie stypendium, przez okres 10 miesięcy. 
Stypendium Narodowego Centrum Nauki w wysokości 3400 PLN płatne miesięcznie
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów

Wymagane dokumenty:

CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego i doświadczenia badawczego oraz list motywacyjny uzasadniający przydatność swojej osoby na to konkretne stanowisko.
 

Kryteria formalne:

osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej)
wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej)
kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej)
 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza

 

Termin nadsyłania aplikacji: 15.08.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2021

Termin rozpoczęcia pracy:  1.10.2021

Link do formularza rekrutacyjnego

Skład Komisji Konkursowej:

dr Magdalena Formanowicz – Przewodniczący Komisji
dr hab Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji
dr Marta Witkowska –  Członek komisji
Anna Zając – Pracownik działu ZKL, Sekretarz Komisji
 

Link do REGULAMINU NCN

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 5 dni roboczych liczonych od: 20.08.2021.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl, 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.