Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

„Proces przywracania znaczenia w chorobie nowotworowej: rola elastyczności psychologicznej. Badania intensywne podłużne i eksperymentalne”, projekt NCN nr 2020/39/B/HS6/01927 (OPUS 20) kierowany przez dr hab. Aleksandrę Kroemeke, prof. Uniwersytetu SWPS. 

Choroba nowotworowa powoduje często szereg strat, które oscylują w czasie i wymagają przystosowania. Straty te mogą zakłócać cele życiowe i poczucie sensowności jednostki, stąd ważnym elementem przystosowania do choroby jest przywrócenie znaczenia (z ang. meaning). Celem projektu jest głębsze poznanie procesu nadawania znaczenia w chorobie nowotworowej poprzez weryfikację i rozszerzenie integracyjnego modelu tworzenia znaczenia (integrative meaning-making model of coping). W tym celu przeprowadzone zostanie badanie intensywne podłużne (tj. dzienniczkowe) i eksperymentalne wśród osób po przeszczepieniu hematopoetycznych komórek krwiotwórczych.

 

Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

Miejsce pracy: Warszawa

Instytut Psychologii

 

Zadania: 

 • Przygotowanie narzędzi badawczych w platformie do prowadzenia badań online;
 • Prowadzenie badania intensywnego podłużnego: programowanie i wysyłka dzienniczków online, zarządzenie masową wysyłką sms-ów, kontakt z uczestnikami badania i prowadzenie monitoringu w trakcie trwania badania, tworzenie bazy danych;
 • Prowadzenie badania eksperymentalnego z randomizowanymi grupami kontrolnymi: zarządzenie masową wysyłką sms-ów, kontakt z uczestnikami badania i prowadzenie monitoringu w trakcie trwania badania, przeprowadzanie post-testów za pośrednictwem Internetu [platforma do badań online], poczty lub telefonu;
 • Aktywny udział w analizie danych;
 • Aktywny udział w upowszechnianiu wyników projektu poprzez przygotowanie publikacji naukowych oraz wystąpienia konferencyjne.

Wymagania:

 • Tytuł magistra psychologii;
 • Status doktoranta w Szkole Doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) w momencie rozpoczęcia stypendium (udział w konkursie jest równoznaczny z udziałem w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej);
 • Spełnianie kryteriów Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019);
 • Doświadczenie w zakresie prac w projektach naukowych powyżej 1 roku;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii zdrowia, w tym głównie: paradygmatu stresu psychologicznego, psychologicznych mechanizmów i następstw chorób somatycznych, psychoonkologii, psychologicznej pomoc osobom chorującym somatycznie;
 • Dyspozycyjność do pracy także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌;
 • Średniozaawansowana wiedza z zakresu psychologii zdrowia, psychoonkologii i psychologicznych aspektów chorób somatycznych;
 • Średniozaawansowana wiedza z zakresu metodologii, psychometrii i statystyki;
 • Średniozaawansowane umiejętności w zakresie prowadzenia badań ilościowych, w tym w zakresie tworzenia badań online oraz obsługi wybranej platformy do prowadzenia badań online (np. Qualtrics, SurveyMonkey);
 • Średniozaawansowane umiejętności w zakresie prowadzenia analiz statystycznych;
 • Doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań w formie prac naukowych i wystąpień konferencyjnych;
 • Systematyczność, rzetelność, terminowość, zaangażowanie, entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka motywacja do podejmowania realizacji zadań badawczych i nauki, umiejętność pracy w zespole;
 • Wcześniejsze doświadczenia w pracy z osobami chorującymi somatycznie, serdeczność, umiejętność nawiązywania kontaktu.

Oferujemy:

 • Umowę stypendialną na okres 48 miesięcy,
 • Stypendium w wysokości 4000 złotych brutto brutto miesięcznie w pierwszym i drugim roku oraz 5000 złotych brutto brutto miesięcznie w trzecim i czwartym roku;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny skierowany do kierownika projektu, uzasadniający chęć przystąpienia do projektu;
 • CV zawierające szczegółowe informacje na temat kwalifikacji, kompetencji, osiągnięć naukowych, publikacji, doświadczenia badawczego, wystąpień konferencyjnych, itp.;
 • Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra psychologii;
 • Kopie pierwszej strony wszystkich publikacji;
 • Opis projektów, w których uczestniczył kandydat/kandydatka (maksymalnie dwie strony
  maszynopisu);
 • List rekomendacyjny;
 • Wstępna koncepcja pracy doktorskiej w obszarze tematyki projektu badawczego.

Kryteria formalne:

 • Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych  – 50% oceny końcowej;
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej;
 • Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20 % oceny końcowej.

Termin nadsyłania aplikacji: 30 czerwca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 lipca 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem formularza

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • Dr hab. Aleksandra Kroemeke, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodnicząca Komisji;
 • Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS – Członkini komisji;
 • Dr hab. Wojciech Białaszek, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji;
 • Dr Anna Orylska – Członkini komisji;
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji.

Dodatkowe informacje:

Link do regulaminu NCN

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

‌W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.