Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Nazwa i opis projektu badawczego:

„Proces przywracania znaczenia w chorobie nowotworowej: rola elastyczności psychologicznej. Badania intensywne podłużne i eksperymentalne”, projekt NCN nr 2020/39/B/HS6/01927 (OPUS 20) kierowany przez dr hab. Aleksandrę Kroemeke, prof. Uniwersytetu SWPS. 

Choroba nowotworowa powoduje często szereg strat, które oscylują w czasie i wymagają przystosowania. Straty te mogą zakłócać cele życiowe i poczucie sensowności jednostki, stąd ważnym elementem przystosowania do choroby jest przywrócenie znaczenia (z ang. meaning). Celem projektu jest głębsze poznanie procesu nadawania znaczenia w chorobie nowotworowej poprzez weryfikację i rozszerzenie integracyjnego modelu tworzenia znaczenia (integrative meaning-making model of coping). W tym celu przeprowadzone zostanie badanie intensywne podłużne (tj. dzienniczkowe) i eksperymentalne wśród osób po przeszczepieniu hematopoetycznych komórek krwiotwórczych.

Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

 

Zadania: 

Przygotowanie narzędzi badawczych w platformie do prowadzenia badań online;
Prowadzenie badania intensywnego podłużnego: programowanie i wysyłka dzienniczków online, zarządzenie masową wysyłką sms-ów, kontakt z uczestnikami badania i prowadzenie monitoringu w trakcie trwania badania, tworzenie bazy danych;
Prowadzenie badania eksperymentalnego z randomizowanymi grupami kontrolnymi: zarządzenie masową wysyłką sms-ów, kontakt z uczestnikami badania i prowadzenie monitoringu w trakcie trwania badania, przeprowadzanie post-testów za pośrednictwem Internetu [platforma do badań online], poczty lub telefonu;
Aktywny udział w analizie danych;
Aktywny udział w upowszechnianiu wyników projektu poprzez przygotowanie publikacji naukowych oraz wystąpienia konferencyjne.

Wymagania:

Tytuł magistra psychologii;
Status doktoranta w Szkole Doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
Dyspozycyjność do pracy  także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌;
Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii zdrowia, w tym głównie: paradygmatu stresu psychologicznego, psychologicznych mechanizmów i następstw chorób somatycznych, psychoonkologii, psychologicznej pomoc osobom chorującym somatycznie;
Spełnianie kryteriów Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019)
Średniozaawansowana wiedza z zakresu psychologii zdrowia, psychoonkologii i psychologicznych aspektów chorób somatycznych;
Średniozaawansowana wiedza z zakresu metodologii, psychometrii i statystyki;
Średniozaawansowane umiejętności w zakresie prowadzenia badań ilościowych, w tym w zakresie tworzenia badań online oraz obsługi wybranej platformy do prowadzenia badań online (np. Qualtrics, SurveyMonkey);
Średniozaawansowane umiejętności w zakresie prowadzenia analiz statystycznych;
Doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań w formie prac naukowych i wystąpień konferencyjnych;
Doświadczenie w zakresie prac w projektach naukowych powyżej 1 roku;;
Systematyczność, rzetelność, terminowość, zaangażowanie, entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka motywacja do podejmowania realizacji zadań badawczych i nauki, umiejętność pracy w zespole;
Wcześniejsze doświadczenia w pracy z osobami chorującymi somatycznie, serdeczność, umiejętność nawiązywania kontaktu.

Oferujemy:

Umowę stypendialną na okres 48 miesięcy,
Stypendium w wysokość 4000 PLN brutto w ciągu pierwszych 2 lat i 5000 PLN w ciągu kolejnych dwóch lat;
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny skierowany do kierownika projektu, uzasadniający chęć przystąpienia do projektu;
CV zawierające szczegółowe informacje na temat kwalifikacji, kompetencji, osiągnięć naukowych, publikacji, doświadczenia badawczego, wystąpień konferencyjnych, itp.;
Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra psychologii;
Kopie pierwszej strony wszystkich publikacji;
Opis projektów, w których uczestniczył kandydat/kandydatka (maksymalnie dwie strony
maszynopisu);
List rekomendacyjny;
Wstępna koncepcja pracy doktorskiej.
 

Kryteria formalne:

Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych  – 50% oceny końcowej;
Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej;
Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20 % oceny końcowej.
 

Termin nadsyłania aplikacji: 30 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 września  2021 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 4 października 2021 r.

 

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

Dr hab. Aleksandra Kroemeke, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji
Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji
Dr hab. Wojciech Białaszek, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji
Dr Joanna Dudek – Członek komisji
Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Link do aplikowania: https://tiny.pl/9h4k2
 

Dodatkowe informacje:

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

‌W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę tiny.pl.