Stypendysta(-tka)-Doktorant(-tka)

Instytut Nauk Humanistycznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:

Polskie BBS-y: archeologia wczesnych mediów społecznościowych (1986-2004)

Celem projektu jest udokumentowanie praktyk jak najszerszego spektrum społeczności BBS-owych działających w Polsce od ich początków w 1986 roku, poprzez okres rozkwitu w połowie lat 90. (kiedy w Polsce działało minimum 200 takich sieci), aż po pierwsze lata XXI wieku, kiedy to pierwsza usługa szerokopasmowego internetu bez limitu danych zamknęła erę polskich BBS-ów.

Projekt finansowany ze środków NCN (Preludium Bis). Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Filiciak, profesor Uniwersytetu SWPS.

Stypendysta (-tka)/ Doktorant(-tka)

Instytut Nauk Humanistycznych

Centrum Kulturowych Badań Technologii

Lokalizacja: Warszawa

 

Zadania:

 • Realizacja programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS, który zakończy się uzyskaniem stopnia doktora w terminie do 12 mcy od zakończenia realizacji projektu;
 • Realizacja indywidualnego planu badawczego spójnego z realizowanym projektem, obejmująca:
  prowadzenie – wspólnie z kierownikiem projektu – badań i analiz,
  • zarządzanie danymi i przygotowanie artykułu naukowego,
  • samodzielne przygotowanie rozprawy doktorskiej (optymalnie: w języku angielskim);
 • Odbycie obowiązkowego 3-miesięcznego stażu w Uniwersytecie Turku (Finlandia);
 • Wsparcie działalności organizacyjnej Centrum Kulturowych Badań Technologii Uniwersytetu SWPS i prowadzonych w nim inicjatyw.

Wymagania:

 • Tytuł magistra (preferowana dyscyplina to nauki o kulturze i religii, socjologia lub antropologia, dopuszczalne dyscypliny pokrewne z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych) lub gwarancja ukończenia studiów przed 30.09.2023;
 • Gotowość do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS;
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej w projektach naukowych (np. uczestnictwo w projektach, realizacja badań w toku studiów, prowadzenie badań własnych do prac dyplomowych, doświadczenie/praca zawodowa w badaniach komercyjnych), zwłaszcza w zakresie prowadzenia badań jakościowych oraz kwerend archiwalnych;
 • Mile widziane zainteresowania badawcze związane z historią technologii, archeologią mediów, itp.;
 • Udokumentowane zainteresowanie badawczo-naukową ścieżką kariery, np. udział w konferencjach, publikacje, itp.;
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie wywiadów oraz studiów archiwalnych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowywanie publikacji naukowych (min. C1);
 • Zdolności analityczne, dobra organizacja pracy, wysokie kompetencje interpersonalne;
 • Gotowość do poszerzania swoich umiejętności, w tym nauki wykorzystania oprogramowania wspierającego proces badawczy.

Oferujemy:

 • Umowę stypendialną na okres 48 m-cy,
 • Stypendium doktoranckie w miesięcznej wysokości: − 5 tys. zł brutto brutto do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej, 6 tys. zł brutto brutto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1d117d3e0e934e459a8cff10a93ac2c4

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych, w tym ewentualne publikacje;
  • udział w grantach naukowych (i rola pełniona w tych badaniach);
  • czynny i bierny udział w konferencjach naukowych;
  • listę nagród i osiągnięć, zwłaszcza za pracę naukową,
  • opis kompetencji do realizacji określonych zadań;
 • skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu magistra lub oświadczenie o planowanym uzyskaniu tytułu przed 30.09.2023;
 •  

Kryteria formalne:

 • Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 70% oceny,
 • Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych – 30% oceny.

Termin nadsyłania aplikacji: 25 czerwca 2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 lipca 2023

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji;
 • dr Kuba Piwowar – Członek komisji;
 • dr Mateusz Felczak – Członek komisji;
 • Joanna Buczyńska – Przedstawicielka Działu Personalnego;
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji.

Dodatkowe informacje:

Link do regulaminu NCN https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala60_2022-zal1.pdf

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia w poniższym konkursie jednocześnie przechodzi rekrutację do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie SWPS. Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

‌W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl