Stypendysta

Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:

Stypendysta/tka będzie zatrudniony/a w ramach w projektu badawczego NCN 2017/25/B/HS6/00551,
pt. „Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach na temat spójności semantycznej”, kierowanym przez dr Joannę Sweklej. Celem projektu jest określenie wpływu płynności percepcyjnej oraz płynności wynikającej z pobudzenia sieci semantycznej na sądy intuicyjne. Projekt badawczy będzie realizowany do stycznia 2022 r.
Stypendysta/tka
Miejsce pracy: Warszawa
 

Zadania:

 • przygotowywanie materiałów i programowanie procedury badawczej
 • rekrutacja uczestników i prowadzenie badań, w tym z wykorzystaniem okulografu
 • opracowywanie bazy i analiza danych
 • aktywny przegląd literatury
 • prezentacja wyników (w tym opracowywanie plakatów / wystąpień)

Wymagania:

 • status studenta studiów drugiego stopnia, bądź studenta co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich
 • wiedza i doświadczenie w realizacji badań z zakresu psychologii eksperymentalnej
 • podstawowa znajomość narzędzi analizy danych (np. SPSS, Statistica, JASP)
 • dyspozycyjność umożliwiająca aktywny udział w pracach z zakresu planowania i realizacji badań oraz prezentowania wyników (udział w spotkaniach, aktywne zbieranie danych – organizacja i prowadzenie badań, prezentacja wyników)
 • znajomość j. angielskiego niezbędna do zapoznawania się z najnowszą literaturą
   

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość podstaw programowania w jednym z programów do konstruowania i prowadzenia badań eksperymentalnych (np. Inquisit, PsychoPy)
 • kreatywność, samodzielność i motywacja do doskonalenia warsztatu badawczego

Oferujemy:

 • umowa stypendialna na okres 6 m-cy, wynagrodzenie w wysokości 2200 zł
 • możliwość pracy w przyjaznej atmosferze, w placówce zatrudniającej znakomitych naukowców
 • finansowanie udziału w wybranych konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • wsparcie w realizacji własnych pomysłów badawczych
   

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe zawierające w szczególności: (kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w projektach badawczych, zainteresowania naukowe, etc.)
 • lista publikacji
 • lista nagród i osiągnięć za pracę naukową
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i aktywność naukową (m.in. kopia dyplomu)
   

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej);
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej);
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej);

Link do REGULAMINU NCN

Termin nadsyłania aplikacji: 4 czerwca 2021

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 8-10 czerwca 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 czerwca 2021

Proces rekrutacji:

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie dokonana zostanie ocena przesłanych dokumentów, biorąc przede wszystkim pod uwagę dotychczasowe doświadczenie badawcze kandydatów. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (drugi etap konkursu odbędzie się on-line). 

Skład komisji:

 • dr Joanna Sweklej – Przewodniczący komisji
 • dr Małgorzata Godlewska – Członek komisji
 • dr Michał Olszanowski – członek komisji
 • Anna Zając – Sekretarz komisji

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać za pomocą formularza rekrutacyjnego, w formacie pojedynczego pliku PDF w nieprzekraczalnym terminie 4 czerwca 2021. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail jsweklej@swps.edu.pl