Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne, nauki socjologiczne

Od kandydatów wymagane jest:

1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra socjologii lub tytułu równorzędnego;

2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia lub stopnia równoważnego ze stopniem doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia nadawanym w Polsce;

3. posiadanie dorobku naukowego i dydaktycznego z zakresu socjologii;

4. posiadanie dorobku publikacyjnego za lata 2020-2022 o łącznej wartości punktowej co najmniej 100 pkt, w tym dwóch publikacji za co najmniej 40 pkt, w postaci monografii naukowych redakcji monografii lub rozdziałów w monografiach opublikowanych w wydawnictwach z poziomu I lub II wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, sporządzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy);

5. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego), w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

6. doświadczenie w ubieganiu się i realizacji projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź zagranicznych konkursów będzie dodatkowym atutem.

W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:

1. prowadzenia badań naukowych oraz włączenia się w prace naukowe Wydziału Administracji i Nauk Społecznych;
2. złożenia do publikacji, w każdym roku zatrudnienia, artykułu w czasopiśmie naukowym, które według aktualnego ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych jest przypisane do dyscypliny nauki socjologiczne i ma przypisaną wartość punktową co najmniej 70 pkt;
3. pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki socjologiczne;
4. prowadzenia zajęć dydaktycznych na rzecz Politechniki Warszawskiej, a także gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim (innym języku obcym);
5. aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Administracji-i-Nauk-Spolecznych35

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wains@pw.edu.pl