asystent badawczy, post-doc

Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Wynagrodzenie: do 10 000 PLN brutto miesięcznie
  • Dziedzina nauki: matematyka

Numer ogłoszenia – UW/IDUB/2022/37

Stanowisko – starszy asystent

Grupa stanowisk – badawcza

Dyscyplina naukowa – matematyka lub informatyka

Słowa kluczowe: przetwarzanie języka naturalnego (NLP), narracje, komunikowanie ryzyka, analiza mediów społecznościowych, analiza dyskursu

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu – 1

Liczba stanowisk – 1

Wynagrodzenie – do 10 000 PLN brutto miesięcznie

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – od 1 grudnia 2022 r. lub w najszybszym możliwym terminie po 1 grudnia 2022 r.

Minimalny okres zatrudnienia – 24 miesiące; możliwe przedłużenie zatrudnienia na kolejne 15 miesięcy po pozytywnym przejściu ewaluacji

Jednostka UW – Wydział „Artes Liberales”

Tytuł Działania – I.3.2. Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego

Opis Programu i Działania

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego”.

Celem Centrum Badania Ryzyka Systemów jest prowadzenie badań dotyczących zagrożeń systemów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania człowieka i społeczeństw, w szczególności zaś poszukiwanie metod i sposobów minimalizowania tych zagrożeń. Metodą działania jest stworzenie trwałej platformy współpracy między wiodącymi badaczami z nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i ścisłych.

Istotą działalności Centrum będzie łączenie głębokiej perspektywy i szerokiej refleksji reprezentowanej przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych z bogactwem danych empirycznych (włączając precyzyjne modele matematyczne i symulacje komputerowe), które są domeną badaczy z obszaru nauk ścisłych. Wynika to z przekonania, że dla zrozumienia kryzysu cywilizacyjnego i znalezienia dróg wyjścia z niego trzeba łączyć precyzję modeli tworzonych przez nauki ścisłe z głębokim rozumieniem człowieka, społeczeństw i kultury właściwym naukom społecznym i humanistycznym. Wypracowane przez nauki ścisłe podejście do badań układów złożonych oferuje narzędzia pozwalające zrozumieć wieloaspektową dynamikę kryzysu i integrować perspektywy innych działów nauki. Wiele zagrożeń ma charakter globalny i konieczne jest łączenie wyników własnych badań, odnoszących się do lokalnych warunków z analogicznymi badaniami prowadzonymi w innych ośrodkach na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dlatego też nasz ośrodek będzie z założenia częścią międzynarodowej (tworzącej się) sieci badawczej.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje

Wymagania konieczne:

• spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190);

• stopień magistra lub doktora uzyskany w dyscyplinie zaliczanej do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych;

• dobra znajomość analizy ilościowej danych;

• dobra znajomość statystyki;

• znajomość narzędzi informatycznych potrzebnych do pracy z dużymi korpusami danych;

• mile widziane wcześniejsze doświadczenie w pracy na korpusach językowych;

• mile widziana znajomość podstaw semiotyki, w szczególności narratologii;

• mile widziane wcześniejsze doświadczenie w projektach naukowych;

• gotowość do nieszablonowej wymiany myśli na pograniczu analizy jakościowej i ilościowej;

• dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, werbalnej i prezentacji.

Zakres obowiązków

1. Ilościowa analiza narracji.

2. Poszukiwanie powtarzalnych wzorów, na które nikt wcześniej nie zwrócił uwagi, i praca nad kwantyfikowaniem trudnych do skwantyfikowania zjawisk.

3. Zbieranie i analiza ilościowa danych z mediów społecznościowych oraz korpusów tekstów (głównie prasy) pod kątem narracji.

4. Opracowywanie ilościowe wyników badań (ankiety na panelach internetowych).

5. Współpraca z badaczami zajmującymi się analizą jakościową.

6. Współpraca w kodowaniu korpusów danych.

7. Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.

8. Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.

9. Wzmocnienie współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych.

10. Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.

11. Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Wymagane dokumenty

• CV z wyszczególnieniem wykształcenia kandydata, doświadczenia oraz ewentualnie wykazem publikacji (w języku angielskim);

• skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;

• do trzech publikacji naukowych, jeśli kandydat posiada publikacje naukowe;

• list motywacyjny prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz motywację aplikowania o oferowane stanowisko pracy (w języku angielskim);

• listy referencyjne będą dodatkowym atutem;

• podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajdujący w linku:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariuszosobowy_kandydat_11_2019.docx

• oświadczenie, w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim;

• oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego konkursu;

• podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferujemy

• innowacyjne środowisko badawcze i rzeczywistą niezależność w pracy badawczej;

• skuteczną pomoc w ubieganiu się o krajowe i zagraniczne granty badawcze;

• przyjazne i przyjazne rodzinie środowisko pracy sprzyjające rozwojowi kariery.

Forma nadsyłania zgłoszeń – pocztą elektroniczną na adres cbrs@uw.edu.pl z tytułem „ogłoszenie UW/IDUB/2022/37”

Procedura rekrutacyjna

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w trybie zdalnym z Komisją Konkursową. O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą elektroniczną.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszeń przed etapem pełnej oceny kandydatów.

Przed rozpoczęciem zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia dokumentów w formie wymaganej przez Uniwersytet Warszawski.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez podania przyczyny.

Pytania

Pytania prosimy kierować do kierownika Działania I.3.2, dr Sebastian Szymański, email: s.j.szymanski@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń – 30 września 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników konkursu – 14 października 2022 r.

Sposób informowania o wynikach Rekrutacji – pocztą elektroniczną

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz anulowania naboru bez podania przyczyny. Równe szanse Konstytucyjna zasada równego traktowania wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu stanowi fundament jego działalności.

Uniwersytet wspiera różnorodność i przeciwdziała dyskryminacji. Uniwersytet wdraża najwyższe standardy etyczne, stoi na straży rzetelności naukowej i kieruje się zasadami wynikającymi z Europejskiej Karty Naukowca.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cbrs@uw.edu.pl