Asystent

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku ekonomia, (preferowana specjalność: informatyka w ekonomii). Kandydat powinien mieć udokumentowaną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego). Kandydat powinien również wykazywać wiedzę z zakresu technologii informacyjnej i umiejętność obsługi aplikacji komputerowych, w szczególności arkusza kalkulacyjnego, programów statystycznych      i graficznych. Przyszłe wymagania na stanowisku asystenta to: prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami z logiki i technologii informacyjnych, prowadzenie badań w obszarze ekonomii, informatyki i zarządzania, publikowanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych, udział w projektach naukowych, wspieranie działalności organizacyjnej Kolegium w obszarze IT.

Wymienione dokumenty należy składać w  Sekretariacie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 09- 400 Płock ul. Łukasiewicza 17 pok. 103; tel. (24) 3672126.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 18 lutego 2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: Sekretariat Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Kolegium-Nauk-Ekonomicznych-i-Spolecznych3

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dyrektor.knes@pw.edu.pl