Wykładowca

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

·         spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 114 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami)

·         posiada stopień doktora

·         wykazuje się doświadczeniem w pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia przedmiotów:

fortepian, fortepian z nauką akompaniamentu, fortepian z nauką akompaniamentu i grą a vista oraz w charakterze akompaniatora w zespołach wokalnych i w klasach śpiewu indywidualnego z emisją głosu

·         wykazuje się osiągnięciami i dorobkiem artystycznym

 

Wymagane dokumenty:

·         zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

·         poświadczoną kopię uzyskania stopnia doktora

·         dokumentacja dorobku artystycznego

·         dokument potwierdzający staż pracy w szkolnictwie wyższym

·         kwestionariusz osobowy (zgodny z wzorem UMFC)

·         curriculum vitae

·         oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w konkursie (zgodne z wzorem UMFC)

·         Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodne ze wzorem UMFC)

 

Wzory wymaganych oświadczeń i stosowanych formularzy do pobrania znajdują się na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Praca w UMFC”.

 

Data ogłoszenia konkursu 12.08.2022 r.

Dokumenty należy składać do 16.09.2022 r. drogą elektroniczną na adres: edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.09.2022 r.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl