Wykładowca

Wydział instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

FILIA W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY, EDUKACJI MUZYCZNEJ I WOKALISTYKI
Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki UMFC Filii w Białymstoku
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko WYKŁADOWCY
w zakresie prowadzenia przedmiotów: perkusja, metodyka nauczania z literaturą pedagogiczną, literatura specjalistyczna, studia orkiestrowe, kameralistyka, zespoły instrumentalne,
dla którego UMFC będzie pierwszym miejscem pracy
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

 posiadają stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka,

 wykazują się doświadczeniem w pracy dydaktycznej w zakresie nauczania gry na perkusji oraz prowadzenia zespołów kameralnych,

 wykazują się osiągnięciami i dorobkiem artystycznym.

Wymagane dokumenty:

 zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora UMFC,

 poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,

 dokumentacja dorobku artystycznego,

 dokument potwierdzający staż pracy w szkolnictwie wyższym,

 kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem UMFC),

 curriculum vitae.

 oświadczenie o podjęciu pracy w UMFC jako podstawowym miejscu pracy (zgodnie z wzorem UMFC).

 oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie (zgodnie z wzorem UMFC).  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z wzorem UMFC).

Wzory wymaganych oświadczeń i stosowanych formularzy do pobrania na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Oferty pracy w UMFC”.

Kandydat zobowiązany jest do:

 wykonania przed Komisją programu (ok. 20 minut solo),
 poprowadzenia lekcji pokazowej ze wskazanym przez Wydział studentem,
 odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Data ogłoszenia konkursu 23.08.2022 r.

Dokumenty należy składać drogą mailową na adres filia@chopin.edu.pl do dnia 23.09.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 27.09.2022 r. Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku wykładowcy.
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konkursie Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. Administrator danych informuje, że: 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl. 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO) oraz określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz. U. 2018.poz.1668 z poźn.zm.) oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z Państwem. 3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w procesy rekrutacyjne. 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia . 5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa). 6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. 7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie. 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filia@chopin.edu.pl