wykładowca

Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

WYKŁADOWCA W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

PEŁNY ETAT

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Lądowa i Transport
DATA OGŁOSZENIA:    10.06.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT:    10.07.2021
LINK DO STRONY: www.wig.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kartografia, geodezja,  topografia wojskowa, analizy terenowe

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

I.                   Wymagania od kandydata:

 

1.      spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);

2.      tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w specjalności geodezja wojskowa;

3.      doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z topografii wojskowej;

4.      znajomość zagadnień z zakresu: topografii wojskowej, wojskowych analiz terenu oraz zabezpieczenia geograficznego;

5.      umiejętność użytkowania programów komputerowych stosowanych w wojskowej służbie geograficznej: PGO, ArcGis;

6.      doświadczenie w obszarze geografii wojskowej oraz rozpoznania geoprzestrzennego
w strukturach międzynarodowych (NATO);

7.      doświadczenie w obszarze geografii wojskowej oraz rozpoznania geoprzestrzennego
w strukturach krajowych (służba w jednostkach geografii wojskowej);

8.      potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie STANAG (2,2,2,2)

 

II.           Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
kwestionariusz osobowy;
życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000),
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.
Wzory dokumentów dostępne na stronie:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

III. Dokumenty należy składać w terminie do 10.07.2021

osobiście: w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Lądowej  i Geodezji WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 58, pok. 11;
listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego  2 – decyduje data wpływu do WAT;
·         pocztą elektroniczną / faksem: dziekanat.wig@wat.edu.pl / (+48) (22) 261-83 9569

 

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 92
Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku wykładowca, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wig@wat.edu.pl