wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

WYKŁADOWCA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW  DYDAKTYCZNYCH,
PEŁNY ETAT
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: wykładowca

W GRUPIE PRACOWNIKÓW dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat (podstawowe miejsce zatrudnienia)
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA: 22.02.2023  r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.03.2023 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.04.2023 r.
SŁOWA KLUCZOWE: systemy informacji przestrzennej, geoprzestrzenne zabezpieczenie wojsk, rozpoznanie wojskowe.

Przewidywany zakres obowiązków:

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego
dla stanowiska wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych;

prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów;
opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji;
opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów;
opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu;
podnoszenie jakości kształcenia zgodnie z systemem zapewnienia jakości kształcenia w WAT;
przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych
uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego;
prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych;
udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych;
udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki GIS;
rozwijanie twórczości naukowej, umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie własnych kwalifikacji.
Wymagania od kandydatów:

spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.);          
tytuł magistra geodezji i kartografii lub geografii;
bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej. Świadectwo wg. NATO STANAG 6001 będzie dodatkowym atutem;
doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach rozpoznania geoprzestrzennego SZ RP.
doświadczenie w pracach międzynarodowych grup roboczych w zakresie rozpoznania geoprzestrzennego;
znajomość specjalistycznego oprogramowania GIS;
umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;

kwestionariusz osobowy;
życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;
oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych;
oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie  podstawowym miejscem pracy;
klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT.
Wzory dokumentów dostępne na stronie:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 24.03.2023 r.

osobiście w sekretariacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, bud. 59, p. 106;
listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (decyduje data stempla pocztowego);
pocztą elektroniczną/faksem: malgorzata.fazan@wat.edu.pl / (+48) 261-837-616
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261-837-218

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych  wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych praz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty  wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji. 

 

LECTURER WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: TEACHING,
FULL TIME- FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND GEODESY

MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 

INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy

CITY: Warsaw

POSITION: lecturer

WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: education

DISCIPLINE: civil engineering and transport

POSTED February 22, 2023

EXPIRES  March 24, 2023

WEBSITE www.wig.wat.edu.pl

 

FULL EMPLOYERS FOR: April 1, 2023

KEY WORDS: geographic information systems, geospatial military support, military reconnaissance.

 

Indicative terms of reference:

conducting classes at a minimum of 100% of the specified pensum for the position of lecturer in the group of teaching staff;
conducting auditory and laboratory exercises and providing consultations in accordance with the applicable plans and schedules for higher education, doctoral studies, post-graduate studies and further education courses;
keeping records of credits and exams;
development of syllabuses of subjects assigned to implementation
developing the content of detailed lectures as well as auditory and laboratory exercises of the implemented subjects;
development of didactic aids, in particular textbooks, scripts and computer presentations, as well as instructions for laboratory exercises for the objects being carried out, and making them available for inspection (control) of the above mentioned items. The studies were prepared by the division manager;
improving the quality of education in accordance with the education quality assurance system at the Military University of Technology;
conducting colloquia, tests and other control and verification activities;
participation in organizational work for the teaching process;
conducting research and development works;
participation in the preparation of reports on the implementation of scientific research and development works;
participation in a publishing process of team scientific and research achievements in the field of GIS.
development of scientific creativity, teaching skills and improving own qualifications;
 

Admission requirements: 

meets the requirements determined in art. 113 of the „Law on Higher Education and Science”, July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668),
a Master’s degree in geodesy and cartography or geography;
a good knowledge of written and spoken Polish;
a good knowledge of the English language at a level required to conduct lectures and scientific activities;
experience in the work in the geospatial support units of the Polish Armed Forces and in units (institutions) of the Polish Armed Forces dealing with military reconnaissance;
work experience in foreign institutions dealing with military and geospatial reconnaissance;
knowledge of specialized GIS software;
abilities to use analytic thinking, to work in a team and flexible hours.
 

The competition application should include:

 

letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
candidate’s questionnaire,
CV,
copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s
qualifications,
a declaration of consent to process personal data included in the job application in 
accordance with the Data Protection Act,
a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law
in force,
a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of 
rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term
basis/contract,
a declaration on the full use of civil rights,
a declaration stating whether MUT is the core  workplace for the  applicant,
information clause for job applicants in MUT.
Document templates available on the website:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Documents should be submitted till March 24, 2023

–   in person to the secretary’s office of the Faculty of Engineering and Geodesy at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 59, room 106;

–   by post: at the Military University of Technology, Faculty of Engineering and Geodesy, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

–   by e-mail/fax: malgorzata.fazan@wat.edu.pl / (+48) 261-837-616

Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261-837-218

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The selected persons will be interviewed.

Selected candidates will be informed of the date interview by telephone.

The university reserves the right not to settle the competition without giving a reason.

The competition is the first stage of the procedure of employing an academic teacher specified in the Statute of the Military University of Technology, and its positive outcome is the basis for further proceedings. The final decision on the employment of the person selected in the competition is made by the Rector of MUT. The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

After the end of the selection process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, shall be destroyed one month after the end of the competition procedure

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.fazan@wat.edu.pl