WYKŁADOWCA w STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

WYKŁADOWCY W STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  24 września 2021 r.

ZADANIA:

Wykonywanie prac na rzecz  Studium Wychowana Fizycznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w tym w szczególności:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach dziennych i zaocznych;
 • prowadzenie zajęć sekcji sportowych AZS SGSP;
 • pełnienie innych obowiązków na rzecz uczelni (praca w komisjach, zespołach roboczych).

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • magister Wychowania Fizycznego;

 • preferowane uprawnienia do prowadzenia zajęć z gier zespołowych, lekkiej atletyki lub kulturystyki i fitnessu;

 • doświadczenie pedagogiczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie;
 •  curriculum vitae (przebieg dotychczasowej pracy: dydaktycznej i trenerskiej, dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym);
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu
  się z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy w SGSP jako podstawowym miejscu pracy
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  do 29 września 2021 r.
 • Planowany termin zatrudnienia:  październik 2021 r.           
 • Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 24 września 2021 r.
  w Kancelarii ogólnej SGSP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54,01-629 Warszawa.
 • Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy dopisać: „Wykładowca – Studium Wychowania Fizycznego”.
 • Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie zapewnia mieszkania.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Szczegółowe informacje o konkursie:

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/sluzba-i-praca-w-sgsp/oferty-pracynabor-do-sl/16531,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-stanowisko-wykladowcy-w-Studium-Wychowania-Fi.html

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.sgsp.edu.pl.