instruktor

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

 

§  INSTYTUCJA: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

§  MIASTO: Warszawa

§  STANOWISKO: instruktor SWFiS – nauczyciel akademicki

§  LICZBA STANOWISK: 1

§  DYSCYPLINA NAUKOWA: magister wychowania fizycznego AWF, nauki o kulturze fizycznej

§  DATA OGŁOSZENIA: 26.10.2021

§  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.12.2021

§  LINK DO STRONY: www.swfs.sggw.edu.pl

§  SŁOWA KLUCZOWE: magister wychowania fizycznego, instruktor sportu, fizjoterapeuta, dydaktyka szkoły wyższej, nauczyciel akademicki

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni magistra wychowania fizycznego po Akademii Wychowania Fizycznego, na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na czas określony z możliwością przedłużenia umowy, w wymiarze pełnego etatu, do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sekcji sportowych, wymagane posiadanie odpowiednich kwalifikacji wynikających z udokumentowanych uprawnień instruktorskich lub trenerskich w konkretnej dyscyplinie sportu.

Wymagania i kwalifikacje:

Ø  ukończone studia wyższe – Akademia Wychowania Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne

Ø  mile widziane praktyczne doświadczenie zawodowe np.: prowadzenie zajęć dydaktycznych na innych uczelniach wyższych lub w szkołach średnich, gimnazjach, szkołach podstawowych;

Ø  atutem kandydatów może być posiadanie uprawnień trenerskich z zakresu piłki ręcznej, badmintona lub aerobiku sportowego

Ø  posiadanie uprawnień instruktorskich lub trenerskich w zakresie różnych dyscyplin sportowych;

Ø  umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, obsługa programów Excel, Word itp.;

Ø  umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy;

Ø  znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej;

Ø  biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy  z dnia 20.07.2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Ø  posiadają tytuł magistra wychowania fizycznego;

Ø  zadeklarują Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm oraz w Statucie SGGW i powinny złożyć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  SGGW, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, budynek Obiektów Sportowych, pok.103 lub pok. 104 w godzinach 10:00-14:00 lub mailowo na adres swfs@sggw.edu.pl
 w terminie do dnia 11 grudnia 2021 roku, następujące dokumenty:

1.       podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;

2.       życiorys dydaktyczno-zawodowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

3.       odpis dyplomu (kserokopia);

4.       kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, opinie i listy rekomendacyjne, potwierdzenia dorobku);

5.     Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW).

6.    Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia.

7.    Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: tel. +48 22 5935830 / +48 22 5935831 w godzinach 10:00-14:00 lub drogą elektroniczną swfs@sggw.edu.pl  

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, zapraszając jednocześnie na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozstrzygnięcia konkursu  14.12.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę swfs.sggw.pl.