1 asystent

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko asystenta Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa, Kalisz

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Instytucie Penitencjarystyki Stosowanej  

Słowa kluczowe: nauki prawne, prawo, asystent, zajęcia dydaktyczne, badania naukowe

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.      Prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarze nauk prawnych, a w szczególności w obszarze Penitencjarystyki, prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, procesu legislacji dla studentów/słuchaczy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

2.      Realizowanie badań naukowych w zakresie nauk prawnych, w szczególności dotyczących obszaru penitencjarnego;

3.      Udział w pracach organizacyjnych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

4.      Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, w tym:

a.      popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych
w czasopismach i wydawnictwach oraz mediach;

b.      aktywne reprezentowanie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na konferencjach naukowych.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 

1.      posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk prawnych;

2.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.      niekaralność za przestępstwo umyślne;

4.      władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

 

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1.      posiadający doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa,

2.      posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej lub popularyzacji wiedzy z zakresu nauk prawnych (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń lub warsztatów);

3.      deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;

4.      będące autorami publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych, w szczególności z zakresu Penitencjarystyki;

5.      będące laureatami stypendiów lub programów (np. stypendiów Ministra Edukacji i Nauki, programu „diamentowy Grant” itp.);

6.      odbyły studia, staże albo prowadziły pracę naukową w innych ośrodkach, niż ten, na którym uzyskały tytuł zawodowy (zwłaszcza zagranicznych);

7.      władające językiem angielskim oraz przynajmniej innym jednym językiem obcym na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z zakresu nauk prawnych;

8.      dające rękojmię terminowego wykonywania prac dydaktycznych i badawczych podejmowanych
w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.      podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2

3.      curriculum vitae

4.      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.      wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.      kopie świadectw pracy i referencji;

7.      oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3

8.      oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy – zał. nr 4.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, sekretariat: 00-155 Warszawa, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900-1500 lub  za pośrednictwem poczty e-mail sekretariat@swws.edu.pl w terminie do dnia  30 września 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS).

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – asystent– Instytut Penitencjarystyki Stosowanej”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do pięciu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl