ASYSTENT w Instytucie Penitencjarystyki Stosowanej

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
  • Miejsce: Warszawa, Kalisz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza KONKURS na stanowisko Asystent w Instytucie Penitencjarystyki Stosowanej

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa, Kalisz

Stanowisko: asystent w grupie pracowników dydaktycznych  w Instytucie Penitencjarystyki Stosowanej  

Link do strony: https://bip.swws.edu.pl/index.php

Słowa kluczowe: nauki o bezpieczeństwie, bezpieczeństwo, asystent, zajęcia dydaktyczne, badania naukowe

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.       Prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarze nauk o bezpieczeństwie, a w szczególności w obszarze Penitencjarystyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego dla studentów/słuchaczy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

2.       Realizowanie badań naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, w szczególności dotyczących obszaru penitencjarnego;

3.       Udział w pracach organizacyjnych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

4.       Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, w tym:

a.       popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych
w czasopismach i wydawnictwach oraz mediach;

b.       aktywne reprezentowanie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na konferencjach naukowych.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1.       posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk społecznych;

2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.       niekaralność za przestępstwo umyślne;

4.       władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

 

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1.       posiadający doświadczenie w pracy/służbie w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i powszechne,

2.       posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej lub popularyzacji wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń lub warsztatów);

3.       deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;

4.       będące autorami publikacji naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, w szczególności z zakresu Penitencjarystyki;

5.       będące laureatami stypendiów lub programów (np. stypendiów Ministra Edukacji i Nauki, programu „diamentowy Grant” itp.);

6.       odbyły studia, staże albo prowadziły pracę naukową w innych ośrodkach, niż ten, na którym uzyskały tytuł zawodowy (zwłaszcza zagranicznych);

7.       władające językiem angielskim oraz przynajmniej innym jednym językiem obcym na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z zakresu nauk o bezpieczeństwie;

8.       dające rękojmię terminowego wykonywania prac dydaktycznych i badawczych podejmowanych
w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2

3.       curriculum vitae

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3

8.       oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy – zał. nr 4.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, sekretariat: 00-155 Warszawa, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty e-mail sekretariat@swws.edu.pl w terminie do dnia  10 lutego 2023 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS).

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – asystent– Instytut Penitencjarystyki Stosowanej”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu zakończenia ogłoszenia.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Załączniki