Profesor uczelni SWWS

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza KONKURS na stanowisko profesora uczelni SWWS w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa, Kalisz

Stanowisko: profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Link do strony: https://bip.swws.edu.pl/p,19,oferty-pracy

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.       Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu dla studentów Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

2.       Realizowanie badań naukowych;

3.       Udział w pracach organizacyjnych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;

4.       Projektowanie i realizowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych zgodnych ze specyfiką zadań SWWS.

5.       Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS, w tym:

a.       publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;

b.       publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych w ramach popularyzacji wiedzy;

c.       aktywne reprezentowanie SWWS na konferencjach naukowych;

d.       udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań SWWS;

e.       podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju naukowego i rozwijania kwalifikacji dydaktycznych.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1.       posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu;

2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.       niekaralność za przestępstwo umyślne;

4.       władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

 

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1.       posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej lub popularyzacji wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń lub warsztatów);

2.       posiadające znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie zarządzania, w tym ich aplikacji w praktyce

3.       deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;

4.       posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych;

5.       posiadające umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej.

 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2;

3.       curriculum vitae;

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3;

8.       oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy – zał. nr 4.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, sekretariat: 00-155 Warszawa, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@swws.edu.pl w terminie do dnia 18 czerwca 2023 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS).

 

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – profesor uczelni/Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości”.

 

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu zakończenia ogłoszenia.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl