adiunkt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych / dydaktycznych
w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki

Słowa kluczowe: zarządzanie, socjologia, psychologia, system penitencjarny, edukacja.

PODSTAWOWE ZADANIA:

Prowadzenie wykładów z socjologii procesów decyzyjnych w ramach pragmatyki służbowej oraz wykładów z budowania wizerunku SW w ramach przedmiotu “wystąpienia publiczne”, a także wykładów z przedmiotu “negocjacje”.
Prowadzenie zajęć warsztatowych w zakresie:
Komunikacja interpersonalna, ​sztuka prezentacji, Sztuka autoprezentacji
Marketing, Badania marketingowe, Kreowanie marki przedsiębiorstw
PR w organizacji, PR wewnętrzny w organizacji, Socjologia procesów decyzyjnych
       3. Projektowanie, realizowanie i raportowanie badań naukowych w zakresie zarządzania, socjologii, pedagogiki, penitencjarystyki lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych ze specyfiką zadań Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (zwanej dalej: SWWS) (zarządzanie, socjologia, pedagogika, andragogika, więziennictwo, profilaktyka przestępczości i problemów społecznych, kształcenie kadr więziennictwa, nowe technologie w edukacji); 

      4. Pomoc w projektowaniu, realizowaniu i raportowaniu badań naukowych w ramach różnych dyscyplin naukowych wchodzących w skład dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, zwłaszcza związanych tematycznie ze specyfiką zadań  SWWS; 

      5. Projektowanie, realizowanie i raportowanie różnorodnych prac rozwojowych, zwłaszcza związanych ze specyfiką zadań  SWWS;

      6. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS w Warszawie w tym:

publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;
popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych i mediach;
aktywne reprezentowanie SWWS w Warszawie na konferencjach naukowych;
budowanie zespołów badawczych oraz innych zespołów zadaniowych oraz kierowanie takimi zespołami w realizacji zadań SWWS w Warszawie;
wspieranie rozwoju młodych naukowców ISPP  SWWS w Warszawie;
proponowanie rozwiązań problemów systemu więziennictwa i profilaktyki przestępczości oraz problemów społecznych.
WYMAGANIA PODSTAWOWE:

posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie zarządzania lub socjologii ( i dziedzin pokrewnych, w tym psychologii, pedagogiki, medioznawstwa) lub doktora nauk humanistycznych w zakresie zarzadzania lub socjologii ( i dziedzin pokrewnych, w tym psychologii, pedagogiki, medioznawstwa nadanego przez uczelnię, placówkę naukową, instytut, jednostkę badawczo–rozwojową posiadającą odpowiednie uprawnienia na podstawie własnej decyzji albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej (lub odpowiednio stopnia naukowego doktora w jednej z następujących dziedzin: zarządzanie, socjologia, psychologia, pedagogika);
specjalizacja w zakresie zarządzania (socjologii i  problematyce publikacji i mediów oraz edukacji w oparciu o nowoczesne technologie);
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność za przestępstwo umyślne;
władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.
PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie jednej z następujących dyscyplin: zarzadzania (socjologii, psychologii, pedagogiki, medioznawstawa oraz dziedzin pokrewnych);
będące autorami publikacji naukowych w których podjęto rozważania bezpośrednio lub pośrednio dotyczące zjawiska zarzadzania, socjologii, edukacji, pedagogiki, nowych form edukacji, nowych technologii w zastosowaniu edukacyjnym, genezy problemów społecznych, deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
dysponujące doświadczeniem w  działaniach badawczych, w pracy dydaktycznej i popularyzacji wiedzy oraz wdrażaniu rozwiązań w praktyce społecznej;
podejmujące inną aktywność w obszarach związanych z edukacją i profilaktyką problemów społecznych;
posiadające umiejętności projektowania, realizowania i raportowania badań naukowych
w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie
z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych;
dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych podejmowanych w WSKiP;
wyrażające gotowość realizacji zajęć dydaktycznych w terenie ( w tym w Kaliszu, w Warszawie i jej okolicach).
OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (zał. nr 1 i 3);
curriculum vitae
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
kopie świadectw pracy i referencji;
oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) (zał. nr 2);
oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy (zał. nr 4);
Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie  Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 900-1500 lub
za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia  15 sierpnia 2021 (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS w Warszawie).

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt uczelni/pedagogika/socjologia – Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22-602-4435.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do pięciu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

       Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@swws.edu.pl.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:
e-mail: iod@swws.edu.pl,
pisemnie na adres siedziby administratora.
       4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko.

       5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

a)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy,  ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

b)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 5 lit. a) oraz w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach rekrutacyjnych,

c)      art. 9 ust. 2 lit. h) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

d)      art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie wykraczającym poza podstawy, o których mowa w pkt. 5 lit. c), do ich przetwarzania  niezbędna będzie wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

       6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.

       7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)      sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, z zastrzeżeniem pkt 8;

3)      żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

4)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

6)      przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

7)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       8. Przetwarzanie danych w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej i następuje z wyłączeniem stosowania art. 16 RODO prawo do sprostowania danych w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

       9. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

       10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej) jest wymogiem ustawowym, obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl