profesor

Collegium Civitas

Rektor Collegium Civitas
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

Profesora w Katedrze Zarządzania
w Collegium Civitas

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku profesora realizowała będzie działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-administracyjną w Collegium Civitas. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, w zakresie nauk ekonomicznych lub zarządzania;
 • znaczący dorobek publikacyjny (wykaz publikacji naukowych);
 • wykaz projektów naukowych / grantów (zrealizowanych lub w trakcie realizacji);
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami naukowymi i/lub kierowaniu zespołami badawczymi;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, również w języku angielskim;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność przygotowywania projektów w obszarze nauki i edukacji wyższej (na poziomie krajowym i międzynarodowym);
 • gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych;
 • gotowość pełnego zaangażowania w życie akademickie Collegium Civitas (w tym Katedry Zarządzania) oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni.

Od kandydatów oczekujemy przedstawienia planu rozwoju naukowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Dodatkowym atutem będzie umiejętność przygotowania i doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych lub wdrożeniowych.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) to 5 marca 2021 roku, godzina 12:00.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Rektora uczelni (pok. 1224) lub wysłać pocztą lub przesłać na adres mailowy: hr@civitas.edu.pl Decyduje data wpływu do uczelni.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

 1. ocena pisemnych ofert;
 2. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19 kwietnia 2021 roku.

Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja w składzie:

 • dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC,
 • dr Katarzyna Iwińska,
 • dr dr Roland Zarzycki.

Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Collegium Civitas dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (RODO).