PROFESOR lub PROFESOR UCZELNI

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata: – stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie psychologia lub – tytuł zawodowy magistra psychologii i stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie pokrewnej; – znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz uczelni; – wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia; – znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu psychologii, w tym w czasopismach indeksowanych w bazach SCOPUS lub JCR; – komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim; – gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu psychologii, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny psychologia; – entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej; – umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej; – gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2021 roku. Mile widziane: doświadczenie w pozyskiwaniu grantów na prowadzenie badań naukowych. Lista wymaganych dokumentów: – CV z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego; – wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.) – syntetyczny opis wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat; – kopie dyplomów doktora habilitowanego, doktora i magistra; – deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia. Oferujemy: – umowę o pracę; – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8 000 PLN netto; – dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy; – pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy; – możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego; – wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań; – możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora; – wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach; – wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań. Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych w terminie do 30 maja 2021 r. na adres: hr@vizja.pl W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko profesora/profesora uczelni na kierunku psychologia.”