Profesor/profesor uczelni

  • Dziedzina nauki: informatyka

WMIM/1210/EK/05/2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Profesora/profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki specjalność: statystyka

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 1 stanowisko profesora/profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, specjalność: statystyka w Instytucie Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2021, pełny etat, zatrudnienie na czas nieokreślony. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum 180 (profesor) lub 210 (profesor uczelni) godzin dydaktycznych w roku akademickim.

Osoby ubiegające się o stanowisko profesor/profesora uczelni powinny posiadać:
1. tytuł profesora/stopień doktora habilitowanego, lub równoważne osiągnięcia świadczące o samodzielności naukowej;
2. znaczący dorobek naukowy w zakresie statystyki;
3. doświadczenie międzynarodowe;
4. doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi w zakresie statystyki;
5. znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz uczestnictwo w kształceniu kadry naukowej;
6. dorobek organizacyjny;
7. pozytywną opinię Senatu.

Zainteresowani proszeni są o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania
konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 115, 117 Statutu UW i akcpetuję te zasady;
2. (osoby dysponujące takim dokumentem) odpis dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
doktora habilitowanego;
3. życiorys zawodowy (CV) z kompletnym spisem publikacji, przygotowany według wzoru, patrz strona
http://www.mimuw.edu.pl/dla_pracownika/dok-form/dokumenty/konkurs/,
4. kopie wybranych, najważniejszych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. opis zamierzeń badawczych i organizacyjnych na najbliższe 2-3 lata (maksimum 2 strony);
6. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.

Materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: konkursy@mimuw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska.

Termin zgłoszeń upływa 12 lutego 2021 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2021 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy@mimuw.edu.pl