profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Technik Wytwarzania, Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Na stanowisku profesora w Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem będzie wymagane prowadzenia badań naukowych mieszczących się w obszarze obróbki skrawaniem oraz automatyzacji procesów wytwarzania a także aktywne włączenie się w życie naukowe Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Wymagane będzie coroczne wykazywanie się określoną liczbą publikacji artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny ,,inżynieria mechaniczna” za min. 70 pkt., które są ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Bardzo ważnym elementem pracy będzie opracowywanie i składanie wniosków w ramach NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów o finansowanie projektów badawczych. Uzupełnieniem pracy naukowej będzie działalność dydaktyczna i prowadzenie zajęć ze studentami na rzecz Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Warunkiem koniecznym jest pisemna deklaracja oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Dokumenty należy składać w Instytucie Technik Wytwarzania, ul. Narbutta 85, pok. 21, 02-524 Warszawa, tel. 22 849- 97-97
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.