profesor uczelni

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski

OTWARCIE KONKURSU: 3.02.2021

Poszukujemy kandydata na stanowisko profesora uczelni prowadzącego badania z zakresu mechaniki statystycznej uprawianej w standardach fizyki matematycznej, w szczególności teorii przejść fazowych  w układach spinowych oraz silnie skorelowanych cząstek.

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami). W szczególności poszukujemy kandydata mającego stopień doktora habilitowanego, ze znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie fizyki matematycznej, autora wielu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Od kandydata oczekujemy także istotnego dorobku dydaktycznego poświadczonego publikacjami popularnonaukowymi, podręcznikami lub skryptami dla studentów. Kandydat powinien mieć przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z matematyki i fizyki na wyższej uczelni  oraz w opiece nad studentami przygotowującymi prace licencjackie, magisterskie i doktorskie. Kandydat powinien także mieć doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

 

COMPETITION OPENING DATE: 3.02.2021

We are looking for an experienced researcher in the field of statistical mechanics conforming to high standards of mathematical physics and interested in phase transitions in spin systems and systems of strongly correlated particles.

The requirements:

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2020, item 85 with further amendments). In particular we are looking for a scientist with PhD/PhD with habilitation with outstanding scientific achievements and publications in renowned scientific journals. At least ten years of experience in teaching mathematics and physics in higher education is expected as well as authorship of lecture notes, handbooks or publications in popular science. An experience in tutoring and acting as PhD and MSc advisor will be an asset.  The candidate should also have some experience in international collaboration.