adiunkt

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Sztuki Wojennej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej
Na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko

adiunkta
na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie*:

nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie)

w grupie pracowników: dydaktycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Dyplomacji Instytutu Studiów Strategicznych, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego”
lub złożenie w punkcie podawczym ASzWoj, mieszczącym się w Biurze Przepustek ASzWoj, bud. nr 52, następujących dokumentów:

1. Autoreferat przedstawiający:

 • przebieg pracy zawodowej,
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji, badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dyplomacji,
 • wykaz pełnionych funkcji,
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień,
 • poziom znajomości języka obcego lub języków obcych,
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

2. Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.
3. Odpisy dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego.
4. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
5. Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
6. Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.
7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oczekiwania:
1. Stopień naukowy doktora z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie.
2. Dorobek naukowy z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dyplomacji, w tym opracowania w języku obcym oraz potwierdzone wystąpienia na konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą.
3. Doświadczenie w pracy dydaktycznej obejmującej prowadzenie przedmiotów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dyplomacji.
4. Wysokie umiejętności w opracowywaniu materiałów dydaktycznych oraz organizacyjnych w obszarze (dziedzinie) bezpieczeństwa międzynarodowego.
5. Bardzo dobre przygotowanie do kształcenia zdalnego.
6. Znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie na poziomie B2 (preferowany język angielski).
7. Doświadczenie w pracy administracyjnej na rzecz nauki uzyskane na uczelni.
8. Doświadczenie we współpracy zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.
9. Doświadczenie w pozyskiwaniu projektów naukowych.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 02.09.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.09.2022 r.

POUCZENIE:

 1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 4-7 zamieszczone są na stronie Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
 3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę aszwoj.bip.gov.pl.