Lektor języka angielskiego

Akademia Sztuki Wojennej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej

na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2022 r., poz. 574) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko (zastępstwo)
LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w Studium Języków Obcych

w grupie pracowników: dydaktycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r., poz. 478)

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres:
Akademia Sztuki Wojennej, Studium Języków Obcych,
Al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa,
z dopiskiem „KONKURS SJO”

lub złożyć w bud. 94 pokój 322, tel. 261 814 060

następujących dokumentów:

 1. Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.
 2. Autoreferat przedstawiający przebieg pracy zawodowej, doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej.
 3. Odpis dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie w zakresie filologii angielskiej.
 4. Zaświadczenie o prowadzeniu zajęć z języka angielskiego na wyższej uczelni.
 5. Zaświadczenie o prowadzeniu kursów resortowych przygotowujących do egzaminów ze znajomości języka angielskiego zgodnie z porozumieniem NATO STANAG 6001.
 6. Zaświadczenie o realizacji specjalistycznych tłumaczeń z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski.
 7. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 8. Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
 9. Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.
 10. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 08.07.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.07.2022 r.

POUCZENIE:

 1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 7-10 zamieszczone są na stronie BIP Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant. 
 3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę aszwoj.bip.gov.pl.