profesor

Wydział Wojskowy
Akademia Sztuki Wojennej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej
Na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko

profesora

na Wydziale Wojskowym w Zakładzie Sztuki Wojennej Instytutu Strategii Wojskowej

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie*: nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie)

w grupie pracowników: dydaktycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Sztuki Wojennej Instytutu Strategii Wojskowej, Wydziału Wojskowego” lub złożenie w punkcie podawczym ASzWoj, mieszczącym się w Biurze Przepustek ASzWoj, bud. nr 52, następujących dokumentów:

1. Autoreferat przedstawiający:

 • przebieg pracy zawodowej,
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji, badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego z zakresu problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, strategii bezpieczeństwa narodowego, analiz i prognoz strategicznego środowiska bezpieczeństwa,
 • wykaz pełnionych funkcji,
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień,
 • poziom znajomości języka obcego lub języków obcych,
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

2. Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.
3. Odpisy dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego.
4. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
5. Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
6. Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.
7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oczekiwania:
1. Dyspozycyjność i zaangażowanie na rzecz Instytutu, Wydziału i Uczelni.
2. Tytuł naukowy profesora z dziedziny nauk społecznych.
3. Co najmniej 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
4. Dorobek naukowy z zakresu sztuki wojennej, polemologii, historii sztuki wojennej, teorii walki zbrojnej, współczesnych konfliktów zbrojnych, edukacji obronnej, teorii operacji, teorii sztuki operacyjnej, dowodzenia i zarządzania.
5. Pełnienie funkcji kierowniczej w uczelni wyższej.
6. Organizacja i prowadzenie konferencji, sympozjum, seminarium naukowych.
7. Organizacja i prowadzenie podróży studyjnych, ćwiczeń studyjnych.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 08.09.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2022 r.

POUCZENIE:

 1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 4-7 zamieszczone są na stronie Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
 3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę aszwoj.bip.gov.pl.