starszy asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Dziedzina naukowa: nauki społeczne,

dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.